تأثیر مصرف موننسین به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوکز، ‌آسپارتات آمینوترانسفراز و آرژیناز سرم در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین

نویسندگان

1 گروه بهداشت و تغذیه دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

3 گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

4 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

چکیده

در پژوهش حاضر، تحت شرایط مدیریتی معمول در گاوداری‌های ایران، اثر موننسین به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوکز خون و سطح ASTو آرژیناز(آنزیم‌های شاخص آسیب‌های کبدی) بررسی شده است. سیزده راCس گاو هولشتاین بالغ از سه هفته پیش از زایمان تا 45 روز پس از آن بر اساس تعداد زایش به دو گروه شاهد و آزمایش تقسیم شدند. جیره» گاوهای هر دو گروه مشابه بود. هر گاو درگروه آزمایش موننسین را به میزان 340 میلی‌گرم در روز در طی سه هفته» آخر آبستنی، 480 - 160 میلی‌گرم در روز در طی 14 روز نخست شیردهی و 350 میلی‌گرم در روز در طی روزهای 15 تا 35 بعد از زایمان همراه با غذای خود دریافت داشت. 20 روز و 10 روز پیش از تاریخ تقریبی زایمان، و در روزهای 4، 15، 25، 35 و 45 بعد از زایمان نمونه» خون گاوها برای اندازه‌گیری گلوکز، ASTو آرژیناز سرم تهیه شد. گلوکز سرم در گروه شاهد از روز 10 پیش از زایمان تا روز 15 پس از زایمان سیر نزولی معنی‌داری داشت(025/0=‌p.) در گروه آزمایش، گلوکز سرم تا روز 35 پس از زایمان سیر صعودی معنی‌داری نشان داد(049/0=‌p.) در روز 15 شیردهی تمایلی برای معنی‌دار شدن تفاوت مقدار گلوکز بین گروه شاهد و آزمایش دیده شد(07/0=‌p.) فعالیت AST ‌از 10 روز مانده به زایمان تا 25 روز بعد از زایمان در گروه شاهد بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF ORAL ADMINISTRATION OF MONENSIN ON SERUM GLUCOSE, AST,AND ARGINASE OF HOLSTEIN COWS DURING TRANSITION PERIOD

نویسندگان [English]

  • mehdi mohebbi 1
  • Saeed Nazifi 2
  • Seyyed Shahram Shekarforoush 3
  • Neda Moghimi 4
  • Majid Nikbakht 4
1
2
3
4
چکیده [English]

In the present study, under typical management conditions of dairy farms in Iran, the effect of oral administration of on serum glucose, AST and arginase(indices of liver injuries) of oral monensin was assessed. Thirteen multiparous Holstein cows were blocked into a control and an experiment group from 3 weeks prepartum to 45 days postpartum according the number of their calvings. The groups received similar diets. The experiment group received monensin added to grain mix at 340 mg/head/day during prepartum weeks, 160-480 mg/head/day during first two weeks postpartum, and 350 mg/head/day during days 15-45 postpartum. Blood samples were obtained at days -20 and -10 prepartum, and days 4, 15, 25, 35 and 45 postpartum to determine serum glucose, AST, and arginase. Serum glucose decreased significantly(p=0.025) in the control group from day 10 prepartum to day 15 postpartum. In the experiment group it increased significantly(p=0.049) from the beginning of the experiment to day 35 postpartum. On day 15 postpartum, serum glucose showed a tendency(p=0.07) for significant difference between groups. The level of AST was higher in the experiment group from day 10 prepartum to day 25 postpartum with a significant difference(p=0.011) on day 10 prepartum. There was no significant difference in serum arginase activity between control and experiment groups(p>0.05). Administration of monensin mixed with diet can result in better functions of the liver, increase(or prevention of decrease) in serum glucose during peripartum weeks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arginase
  • AST
  • Cow
  • glucose
  • monensin