دوره و شماره: دوره 63، شماره 1 - شماره پیاپی 722559، فروردین 1387، صفحه 1-97 (252 مجله تحقیقات دامپزشکی) 
استفاده از روش Nested-PCR ‌برای تشخیص آلودگی کشت‌های سلولی به ویروس pestivirus

صفحه 11-16

سید علی قرشی؛ مرتضی دلیری جوپاری‌؛ دینا مرشدی؛ ترانه حاجیان؛ محسن لطفی


مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها

صفحه 23-27

علی صادقی نسب؛ محمد قلی نادعلیان؛ فرهید همت زاده؛ جمال نجفی؛ پروانه صیفوری؛ مرتضی گرجی دوز؛ آریا بدیعی؛ علی اصغر بهاری؛ علی رضا باهنر


مطالعه تجربی ارتباط بین هیپوفسفاتمی تغذیه ای و هموگلوبینوری در بره

صفحه 33-39

ناصر علیدادی؛ محسن قهار؛ پروانه خضرایی نیا؛ زهره خاکی؛ علیرضا باهنر؛ سعید ستاری؛ پرستو یوسفی