اثر تغییرات سطح گلوکز خون بر پاسخ درد فرمالینی در موش‌های سوری

نویسندگان

1 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

2 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

3 کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده

اثر تغییرات غلظت گلوکز خون ایجاد شده متعاقب محرومیت غذایی 24 ساعت، تزریقات داخلی صفاقی انسولین (2 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و گلوکز (2 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بر پاسخهای درد ناشی از تزریق کف پایی فرمالین (20 میکرولیتر، 5درصد) در موش‌های سوری بررسی شده است. تغییرات غلظت گلوکز خون با خونگیری از نوک دم موش‌ها تعیین شد. تزریق داخل صفاقی انسولین و محرومیت غذایی 24 ساعت میزان گلوکز خون را کاهش و تزریق داخل صفاقی گلوکز آن را افزایش داد. تزریق کف پایی فرمالین یک پاسخ مشخص درد دو مرحله‌ای با یک مرحله سکون بین دو مرحله ایجاد کرد. محرومیت غذایی 24 ساعت و تزریق انسولین پاسخ درد مرحله دوم را کاهش دادند. تزریق گلوکز پاسخ درد را در مرحله سکون افزایش داد. به نظر می‌رسد که هیپوگلیسمی و هیپرگلیسمی ممکن است در درد نوروژنیک دخالتی نداشته باشند. هیپوگلیسمی درد التهابی را کاهش می‌دهد و هیپرگلیسمی با افزایش پاسخ درد در مرحله سکون موجب پردردی می‌شود.

کلیدواژه‌ها