اثر تغییرات سطح گلوکز خون بر پاسخ درد فرمالینی در موش‌های سوری

نویسندگان

1 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

2 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

3 کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده

اثر تغییرات غلظت گلوکز خون ایجاد شده متعاقب محرومیت غذایی 24 ساعت، تزریقات داخلی صفاقی انسولین (2 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و گلوکز (2 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بر پاسخهای درد ناشی از تزریق کف پایی فرمالین (20 میکرولیتر، 5درصد) در موش‌های سوری بررسی شده است. تغییرات غلظت گلوکز خون با خونگیری از نوک دم موش‌ها تعیین شد. تزریق داخل صفاقی انسولین و محرومیت غذایی 24 ساعت میزان گلوکز خون را کاهش و تزریق داخل صفاقی گلوکز آن را افزایش داد. تزریق کف پایی فرمالین یک پاسخ مشخص درد دو مرحله‌ای با یک مرحله سکون بین دو مرحله ایجاد کرد. محرومیت غذایی 24 ساعت و تزریق انسولین پاسخ درد مرحله دوم را کاهش دادند. تزریق گلوکز پاسخ درد را در مرحله سکون افزایش داد. به نظر می‌رسد که هیپوگلیسمی و هیپرگلیسمی ممکن است در درد نوروژنیک دخالتی نداشته باشند. هیپوگلیسمی درد التهابی را کاهش می‌دهد و هیپرگلیسمی با افزایش پاسخ درد در مرحله سکون موجب پردردی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF BLOOD GLUCOSE LEVEL CHANGES ON THE FORMALIN - INDUCED PAIN IN MICE

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Tamaddonfard 1
  • Mojtaba Goli 2
  • Sona Seiednezhad 3
چکیده [English]

The effect of blood glucose level changes induced by 24h food deprivation and intraperitoneal (IP) injection of insulin (2IU/kg) and glucose (2gr/kg) was investigated on the pain induced by intraplantar (IPL) injection of formalin (20ml , 5%) in mice. Blood glucose level changes were determined by blood sampling from the apex of the tail of mice. IP injection of insulin and 24h food deprivation decreased and IP injection of glucose increased the blood glucose level. IPL injection of formalin produced a marked biphasic pain response with a quiescent phase between them. Insulin and food deprivation reduced the late (inflammatory) phase of pain. Exogenous glucose increased the quiescent phase of formalin pain. It seems that hypoglycemia and hyperglycemia may not have a role in neurogenic pain. Hypoglycemia reduces the inflammatory pain. Hyperglycemia produces hyperalgesia by increasing the pain response in the quiescent phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • formalin - induced pain
  • hyperglycemia
  • hypoglycemia
  • insulin
  • mice