شناسایی باکتری‌های رایج ورم پستان در تانک شیر گاوداری‌ها ‌ با روش PCR

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی تانک شیر دامداری‌ها به پاتوژن‌های اصلی ورم پستان به روش PCRبود. تعداد 44 نمونه شیر از تانک حمل شیر دامداری‌ها اخذ و سریعاً به آزمایشگاه ارسال شد. DNA باکتریایی استخراج و با استفاده از پرایمرهای یونیورسال که بر اساس ژن مشترک باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه، اشریشیا کلی، استرپتوکوکوس یوبریس و استرپتوکوکوس پارایوبریس طراحی شده بود واکنش ‌ PCRانجام شد. از 44 نمونه اخذ شده، 28 نمونه مثبت ( 6/63درصد ) یافت شد. درصد نمونه‌های مثبت برای دامداری‌های با تولید زیر 3، 10-3، و بیش از 10 تن به ترتیب 48، 85، و 100 بود. روش PCR سرعت و دقت لازم را برای تشخیص معمول پاتوژن‌های اصلی ورم پستان داشت. پرایمرهای Universal به کار رفته در این مطالعه قادر بود باکتری‌های فوق‌الاشاره که از عوامل مهم ورم پستان هستند را تشخیص دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETECTION OF COMMON BACTERIA IMPLICATED IN BOVINE MASTITIS IN BULK TANK MILK BY POLYMERASE CHAIN REACTION

نویسندگان [English]

  • mahdi vodjgani
  • Seyyed Mostafa Peyghambari
  • Hasan Hakimi
چکیده [English]

This study was conducted to detect the common bacteria implicated in bovine mastitis in bulk tank milk by polymerase chain reaction (PCR). Forty-four milk samples from bulk tank milk were obtained and submitted to our laboratory. To detect Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli, Streptococcus uberis, and Streptococcus parauberis, two sets of universal primers were used. The PCR reaction was set up as described in previous literature. Using universal primers, PCR amplification results demonstrated 28 positive samples (63.6%) of 44. The percentages of positive samples for farms with production rates of <3, 3-10, and 10< tones were 48, 85, and 100%, respectively. In the present study, we concluded that using universal primers, a simplex PCR is able to detect common important bacteria implicated in bovine mastitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mastitis
  • PCR
  • S. agalactiae
  • S. aureus
  • S. dysgalactiae