بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی

نویسندگان

1 بخش مامایی و بیماری‌های تولید مثل گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 بخش مامایی و بیماری‌های تولید مثل گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

عفونت قارچی رحم مورد توجه زیادی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فلور قارچی گاوهای شیری با اختلالات تولید مثلی و سالم می‌باشد. نمونه قارچی مستقیما از رحم 112راCس گاو شامل 70 راCس گاوهای شیری نژاد هلشتاین مبتلا به بیماری‌های رحمی و 42 راCس گاو سالم جمع آوری شد. نمونه‌ها به مدت 2 هفته در محیط کشت قارچ سابورو گلوکز اگار در 28 درجه سانتیگراد کشت داده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون مربع کای مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. عوامل قارچی مختلف و مخمر از(42/31 درصد) 22 راCس گاو با سابقه بیماری (های) تولید مثلی جدا شد در حالی‌که میزان عفونت قارچی در گاوهای سالم 57/28 درصد بود. شایع‌ترین قارچ‌های جدا شده در دام‌های گروه درمان و شاهد به ترتیب: پنی سیلیوم (72/22 درصد) و کاندیدا آلبیکنس (66/41 درصد) بودند. رحم گاوهای مبتلا به بیماری‌های تولید مثلی می‌تواند آلوده به انواع قارچ باشند. میزان آلودگی و تنوع قارچی رحم در دام‌های سالم کمتر از گاوهایی با سوابق بیمارهای تولید مثلی است. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE SURVEY OF MYCOTIC FLORA OF UTERINE COWS WITH REPRODUCTIVE DISORDERS AND HEALTHY

نویسندگان [English]

  • masood talebkhan garoussi 1
  • Ali Reza Khosravi 2
  • Parviz Hovarashti 3
چکیده [English]

Fungal infection of uterine of dairy cattle have not been received much more attention. The aim of this study was: to investigate the uterine mycoflora of dairy cows with reproductive disorders or healthy. Uterine sampling of 112 Holstein dairy cows included 70 cows with reproductive disorders and 42 healthy cows were collected directly. Samples were cultured in sabouraud glucose agar at 28°C for 2 weeks. Data were analyzed using Chi square test. Different fungal agents and yeast were isolated from 22 (31.42%) dairy cows with reproductive disorders, whereas the infection rate was 28.57% in healthy cows. The most common isolated fungi in treatment and control groups were Penicillum (22.72%)and Candida Albicans (41.66), respectively. It is concluded that the uterine of dairy cows with reproductive disorders can be infected by different fungal agents. The rate of fungal contamination and various mycoflora in healthy cows is lower than in dairy cows with reproductive disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy Cows
  • fungi
  • Reproductive disorders
  • Uterine