اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه‌های مرغ مادر

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگده کشاورزی دانشگاه زنجان

2 گروه علوم دامی، دانشگده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این آزمایش، دو قطعه نیمچه مرغ مادر سویه راس در سن 17 هفتگی انتخاب، و عمل جراحی به منظور قرار دادن سوند در سیاهرگ گردن برای تزریق مداوم اسید آمینه فنیل آلانین نشان دار انجام شد. پرندگان به صورت انفرادی در داخل قفس متابولیکی قرار داده شدند. هر پرنده در روزهای مختلف آزمایش به صورت تصادفی یک سطح لیزین (05/0، 1/0، 2/0، 3/0، 4/0، 5/0، 8/0، 1 و 5/1 درصد جیره) را از طریق جیره غذایی دریافت کرد. در شروع اندازه گیری اکسیداسیون برای هر جیره مورد آزمایش، یک دز ابتدائی KBq/KgBW 75 فنیل آلانین نشان دار از طریق سوند به پرنده تزریق شد. متعاقبا فنیل آلانین نشان دار، به مدت 4 ساعت با سرعت‌ 1.KgBW-1KBq.h- 44 تزریق گردید و دی اکسید کربن نشان دار تنفسی اندازه گیری شد. نقطه شکست منحنی تولید دی اکسید کربن نشان دار حاصل از اکسیداسیون اسید آمینه شاخص، به عنوان میزان احتیاج اسید آمینه لیزین مورد استفاده قرار گرفت. احتیاج انفرادی اسید آمینه لیزین برای پرندگان 1و2 به ترتیب 463/0 و 458/0 درصد جیره بدست آمد. میانگین احتیاج لیزین دو پرنده 461/0 درصد جیره بود. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MEASUREMENT OF INDICATOR AMINO ACID OXIDATION AS A METHOD FOR DETERMINATION OF AMINO ACID REQUIREMENTS IN BROILER BREEDER PULLETS

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hassanabadi 1
  • Hasan Nasiri Moghaddam 2
  • Hasan Kermanshahi 2
چکیده [English]

In this experiment two pre-laying broiler breeder pullets from Ross strain at 17 weeks of age were selected, weighed and allocated in layer cages. Surgery was achieved to implant a jugular vein catheter. The birds were placed individually in metabolic chamber. Each bird was fed, in random order, test diets containing one of nine levels of lysine (0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 1.0 and 1.5 percent of the diet). Indicator oxidation was determined for primed dose (75 KBq/KgBw) and 4 hours continuous infusion of indicator (44 KBq.h-1.KgBW-1) too. 14Co2 exhalation breakpoint was used to determine lysine requirement of the experimental birds. Individual lysine requirement for bird 1 and 2 was 0.463 and 0.458 percent of diet, respectively. Mean lysine requirements for two birds was 0.461 percent of diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler breeder pullet
  • indicator amino acid oxidation
  • individual requirements
  • lysine
  • radiolabel carbon