مطالعه تجربی ارتباط بین هیپوفسفاتمی تغذیه ای و هموگلوبینوری در بره

نویسندگان

1 گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دوره دکترای عمومی‌دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 آزمایشگاه مرکزی تحقیقاتی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه تجربی با هدف ایجاد هیپوفسفاتمی تغذیه‌ای و بررسی امکان حدوث همولیز درون عروقی بر روی دو گروه هفت راCسی (شاهد) و هشت راCسی (آزمون) بره صورت پذیرفت. فسفر جیره گروه‌های آزمون و شاهد به ترتیب برابر 065/0 درصد و 34/0 درصد ماده خشک تنظیم گردید. خون گیری از سیاهرگ وداج جهت سنجش فسفر معدنی، فسفاتاز قلیایی، بیلی روبین تام سرم، هماتوکریت و اجسام هاینز هر هفته انجام گرفت. داده‌ها با آزمون تی مستقل و آزمون تجزیه واریانس از نوع سنجشهای مکرر پردازش آماری شدند. کاهش معنی‌دار (01/0 p<‌) فسفر معدنی سرم و افزایش فسفاتاز قلیایی سرم (001/0 p=‌) در گروه آزمون پدیدار شد. حضور اجسام هاینز در یاخته‌های قرمز خون و نیز کاهش بسیار معنی‌دار هماتوکریت (0005/0‌p<‌.) در هر دو گروه خود را نشان داد. اگرچه هموگلوبینوری مرئی ملاحظه نگردید. نتایج، حساسیت بالقوه گوسفند را به همولیز تغذیه‌ای روشن می‌سازد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXPERIMENTAL STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITIONAL HYPOPHOSPHATEMIA AND HEMOGLOBINURIA IN THE LAMBS

نویسندگان [English]

 • naser alidadi 1
 • Mohsen Ghahhar 2
 • Parvaneh Khazraeenia 1
 • Zohreh Khaki 1
 • Ali Reza Bahonar 3
 • Saeed Sattari 2
 • Parastoo Yousefi 4
چکیده [English]

This study was designed to induce nutritional hypophosphatemia to investigate the possibility of intervascular hemolysis in the control (7 lambs) and test (8 lambs) groups. Phosphorus of the ration for the test and control groups was formulated as 0.063 % and 0.34% of dry matter, respectively. The jugular vein blood samples were weekly taken for inorganic phosphorus, alkaline phosphatase, billirubin, hematocrit and Heinz body examination. The indepentent t-test and repeated measures )analysis of variance) methods applied for the statistical analyses. Significant hypophosphatemia (p<0.01) and increase in the alkaline phosphatase activity (p<0.001) observed in the test lambs. Hienz bodies in the red blood cells and higly significant decrease of the hematocrit (p< 0/0005) appeared in both groups. Although, visible hemoglobinuria was not observed. The results cleares up potential sensitivity of sheep to nutritional hemolysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hemoglobinuria
 • hemolysis
 • Lamb
 • nutritional hypophosphatemia