بررسی شیوع اتساع و نبض ورید وداج در گاوهای نژاد شیری به ظاهر سالم

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

چکیده

‌300 راس گاو نژاد شیری در 12 گاوداری اطراف شیراز به روش تصادفی مطبق به عنوان جمعیت نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. پس از مقید کردن، گاوها از نظر وجود اتساع ورید وداج مورد بررسی قرار گرفته و براساس شدت اتساع، 3 درجه +1، +2 و +3 ثبت گردید. سپس گاوها از نظر وجود نبض ورید وداج مثبت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ثبت گردید. پس از تعیین میزان‌های شیوع، اطلاعات با استفاده از تست کای مربع و در مواردی آزمون دقیق فیشر و آزمون t ‌مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. میزان‌های شیوع اتساع ‌ (JD) ‌و نبض (JP) ‌ورید وداج به ترتیب 8/3‌±‌3/13درصد و3/3‌±‌7/9درصد بدست آمد. میزان وقوع JD و JP ارتباطات معنی داری با میزان تولید شیر، دوره شیرواری و وقوع سوفل‌های قلبی داشتند. با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان اظهار داشت که ‌ JD ‌و JP که یکی از نشانه‌های بالینی بیماریهای قلبی و عروقی در نظر گرفته می‌شوند، می‌توانند در اثر عوامل دیگر در گاوهای سالم مشاهده شوند. همچنین مطالعه حاضر می‌تواند نشان دهنده تأثیر شیرواری و میزان تولید شیر بر عملکرد دستگاه قلبی عروقی گاوهای شیروار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PREVALENCE OF DISTENTION AND PULSATION OF THE JUGULAR VEIN IN CLINICALLY HEALTHY DAIRY CATTLE

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zarifi
  • Ali Rezakhani
چکیده [English]

Three hundred cattle from 12 dairy farms in Shiraz area were chosen randomly for population to be studied. After restraining, the jugular vein was examined for distention and on the base of severity, first, second and third degree distention was recorded. Then the cattle were checked for jugular pulsation. The data were analyzed by using Chi square, Fisher exact test and t-test. P<0.05 was considered as significant. The prevalence of jugular distention (JD) and jugular pulsation (JP) were 13.3%±3.3 and 9.77%±3.8 in the population, respectively. The incidence of JD and JP was related to the amount of milk production, laction period and systolic murmurs with the maximum intensity on the tricuspid valve. On the base of the results of this study it can be stated that although JD and JP are the signs of heart disorders but may also be observed in clinically healthy cattle. This study also indicated that there is a close association between the incidence of JD and JP with the amount of milk production and lactation period which can be concluded that milk production and lactation period may have effects on the cardiovascular system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • jugular distention
  • jugular pulsation
  • jugular vein