مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها

نویسندگان

1 آموزشکده دامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 بخش پاتوبیولوژی آزمایشگاه مرجع سازمان دامپزشکی کشور

5 دامپزشک بخش خصوصی گاوداری‌های اطراف تهران

6 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرج

7 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

دوازده راس گوساله سنین 4 تا 10 ماهگی دارای نشانه‌های بالینی مشکوک به عفونت با ویروس اسهال ویروسی گاوان شناسایی شدند. از بیوپسی گوش این گوساله‌ها پس از تثبیت در فرمالین، بلوک‌های پارافینه و مقاطع بافتی تهیه شده و روی لام‌های آغشته به پلی– ال– لیزین ‌ (poly-L-lysine)‌چسبانیده و توسط کیت تجاری آنتی‌بادی مونوکلنال ضد ویروس اسهال ویروس گاوان، نشاندار شده توسط فلورسین ایزوتیوسیانات رنگ آمیزی‌ ‌ایمونو فلورسنت شدند. مقاطع توسط میکروسکوپ فلورسنت جهت حضور شواهد فلورسانس در سیتوپلاسم کراتینوسیت‌ها، سلول‌های درم یا کندروسیت‌های غضروف گوش مشاهده شدند. تشخیص آنتی‌ژن ویروس اسهال ویروس گاوان در بافی کوت با کیت رد یابی آنتی‌ژن توسط الایزای تسخیری پستی ویروس و RT-PCR ‌با استفاده از پرایمرهای اختصاصی پستی ویروس انجام شد که بر این اساس از یازده مورد مثبت شناسایی شده توسط ‌ RT-PCR، ایمونو فلورسنت 8 مورد (72/72درصد) و الایزای تسخیری یک مورد(9درصد) را مثبت نشان داد. نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌نماید با توجه به حساسیت نسبتاً بالای ایمونوفلورسنت این آزمایش می‌تواند به عنوان روشی قابل اعتماد و عملی جهت شناسایی همه‌گیری‌های اشکال بالینی عفونت‌های حاد ویروس اسهال ویروسی گاوان به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF EAR NOTCH IMMUNOFLUORESCENT, BUFFY COAT ANTIGEN-CAPTURE ELISA AND RT-PCR FOR DETECTION OF CALVES SUSPECTED TO ACUTELY INFECTED WITH BOVINE PESTI VIRUS

نویسندگان [English]

 • Ali Sadeghi nasab 1
 • Mohammad Gholi Nadalian 2
 • Farhid Hemmatzadeh 3
 • Jamal Najafi 4
 • Parvaneh Seifoori 4
 • Morteza Gorjidooz 5
 • Aria Badiei 6
 • Ali Asghar Bahari 1
 • Ali Reza Bahonar 7
1
2
3
4
5
6
7
چکیده [English]

Towelve calves of 4-10 months old with clinical signs suspected to bovine viral diarrhea virus (BVDV) infection were selected for this study. Histopathologic sections were performed on formalin fixed paraffin-embded ear notch biopsies, mounted on poly-L-lysine coated slides and stained for BVDV by Anti-BVDV monoclonal antibody labelled with fluorescein isothiocyanate. Stained sections were examined by fluorescent microscopy for detection of green fluorescent evidence within the cytoplasm of keratinocytes, other dermal cells and chondrocytes. Detection of BVDV antigen in buffy coat cells was performed by using a commercially available antigen-capture ELISA kit, and RT-PCR, using a universal primers set, specific for all pestiviruses. Based on 11 positive cases detected by RT-PCR, immunofluorescent staining and antigen-capture ELISA could detect 8 cases (72.72%) and one case (9%) respectively. Results of this study suggest immunofluorescent test on ear notch biopsies has a relatively high sensitivity, and can be used as a reliable and feasible method for detection of calves with acute infection with BVDV.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antigen-capture ELISA
 • Ear notch test
 • Immunofluorescent
 • Pesti virus
 • RT-PCR