بررسی همبستگی میان سرولوپلاسمین و مس سرم، کلیه و کبد بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد‌

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

2 ‌گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

3 ‌دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

چکیده

جهت تعیین میزان همبستگی میان سرولوپلاسمین و مس سرم، کلیه و کبد بزها در کشتارگاه شهرکرد، نمونه‌های خون ورید وداج و نمونه‌های 10 ‌ گرمی‌ ‌کبد و کلیه صد راCس بز جمع آوری و میزان مس در نمونه‌های سرم، کبد و کلیه با استفاده از روش جذب اتمی و میزان سرولوپلاسمین سرم با روش ساندرمن و نوموتو اندازه‌گیری شد. آنالیز یافته‌ها با آزمون همبستگی پیرسون و آزمون کای دو نشان داد که میانگین میزان سرولوپلاسمین 2/40±190‌ ‌ میلی گرم در لیتر و متوسط میزان مس سرم 42/2±32/14 میکرومول در لیتر و نیز متوسط میزان مس کبد و کلیه به ترتیب5/1967± 08/4596‌‌ و 81/59±98/271‌‌ میکرومول در کیلوگرم وزن‌تر بود. همبستگی معنی‌داری بین مس سرم و سرولوپلاسمین (85/0‌)r=‌وجود داشت (05/0)p<‌همبستگی بین مس سرم و مس کبد 56/0‌r=‌، سرولوپلاسمین و مس کلیه56/0‌r=‌، مس سرم و مس کلیه 36/0r= ‌و مس کبد و مس کلیه22/0r=‌دیده شد(05/0p<‌) غلظت مس کلیه در7 درصد بزها کمتر از 89/199 میکرومول در کیلوگرم و میزان مس سرم در 4 درصد بزها بین 01/11- 29/6 میکروگرم بر میلی لیتر بود. کمبود مرزی در 7-4 درصد نمونه‌ها مشاهده شد. داده‌های حاصله حاکی از همبستگی ضعیف بین متغیرهای فوق بوده و فقط بین مس سرم و سرولوپلاسمین همبستگی بالایی وجود دارد. در بزهاکمبود مس دیده شد، اگرچه خطر کمبود مس در منطقه پایین است.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON CORRELATIONS AMONG CERULOPLASMIN, COPPER OF SERUM, LIVER AND KIDNEY OF GOATS IN SHAHREKORD SLAUGHTERHOUSE

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Pourjafar 1
  • Khalil Badiei 2
  • Ali Baghiha 3
چکیده [English]

In order to determine the copper status and correlation between the ceruloplasmin and copper of serum and among the copper of serum, liver and kidney of slaughtered goats in Shahrekord, blood, liver and kidney samples (10 gr) from 100 goats were gathered. The amounts of ceruloplasmin and copper of serum, liver and kidney were measured by Sunderman - Nomoto and Shimadzu atomic absorption method, respectively. Results were analyzed by Pearson correlation test, Chi square test. The mean serum ceruloplasmin value of goats was 190±40.2 mg/L. The corresponding value for the copper of serum was 14.32±2.42 µmol/L. Mean liver and kidney copper levels were respectively 4596.08±1967.5 and 271.98±59.81 µmol/Kg. There was a significant correlation (p<0.05) between the level of ceruloplasmin and copper of serum (r = 0.85). There was also a correlation (p< 0.05) between copper of serum and liver (r =0.56), copper of serum and kidney (r = 0.36) and copper of liver and kidney (r =0.22). Kidney copper concentration in 7% of goats were lower than 199.89 µmol/Kg and serum copper level in 4% of goats were between 6.29-11.01 µmol/L. They indicated that between 4 to 7 percent of goats had marginal copper deficiency. Data shows low correlation among variables and only correlation between serum copper and ceruloplasmin was high. It could be concluded that copper deficiency can occur under certain conditions in Shahrekord.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ceruloplasmin
  • Copper
  • Goat