استفاده از روش Nested-PCR ‌برای تشخیص آلودگی کشت‌های سلولی به ویروس pestivirus

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج

چکیده

در این مطالعه یک روش Nested-PCR ‌برای تشخیص دو ویروس BVDV ‌از سویه NADL ‌بهینه سازی گردید. در آزمایش RT-PCR، قسمتی از منطقه غیر قابل ترجمه ناحیه ‌‌'5 ‌ویروس به طول 249 جفت باز تکثیر شد. محصول PCR در وکتور R/T57pTZ کلون گردید و نتیجه تعیین ردیف اسیدهای نوکلوتیدی آن اختصاصی بودن آزمایش را تایید نمود. سپس پرایمرهای داخلی انتخاب و آزمایش Nested-PCR ‌انجام گردید و یک قطعه DNA ‌به طول 155 جفت باز تکثیر شد. میزان حساسیت آزمایش RT-PCR، 50TCID 104 ‌و میزان حساسیت آزمایش Nested-PCR ‌در تشخیص ویروس BVDV در کشت سلول، 50TCID102 تعیین گردید. تعداد 7 نمونه از کشت‌های سلولی با سه روش PCR, ELISAو ‌ Nested-PCR ‌مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که حساسیت روش‌های مولکولی در تشخیص ویروس در نمونه‌ها نسبت به روش ELISA ‌بیشتر می‌باشد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETECTION OF PESTIVIRUS CONTAMINATION IN CELL CULTURES BY NESTED-PCR

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Ghorashi 1
  • Morteza Daliri Joupari 1
  • Dina Morshedi 1
  • Taraneh Hajian 1
  • Mohsen Lotfi 2
چکیده [English]

In this study a nested-PCR assay was optimized for detection of two BVDV biotype of NADL strain. A part of 5' non-coding region of virus, 249 bp in size, was amplified in RT-PCR. PCR product was cloned in a pTZ57R/T vector and sequencing results confirmed the specificity of the test. Internal primers were designed and a 155 bp DNA fragment was amplified in nested-PCR. The sensitivity of RT-PCR and nested-PCR for detection of virus in cell culture were found to be 104 TCID50 and 102 TCID50, respectively. Seven cell cultures were tested for BVDV contamination using ELISA, RT-PCR and nested-PCR. Results indicate that sensitivity of molecular tests for detection of virus in cell culture samples is higher than ELISA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cell culture contamination
  • PCR
  • Pestivirus