کاربردتوام روش جداسازی ایمیونو مگنتیک و واکنش زنجیره‌ای پلی مراز چند گانه‌ای جهت جستجو و ردیابی سالمونلاانتریکا تحت‌گونه انتریکا سرو وار تیفی موریوم در نمونه‌های مدفوع اسهالی گاو‌

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی تهران

2 آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی تهران

چکیده

در این تحقیق تعداد 400 نمونه مدفوع اسهالی گاو و گوساله اخذ و به موازات آزمایش‌های متداول کشت میکروبی و سروتایپینگ، بر روی نمونه‌ها آزمایش جداسازی با ذرات آهن‌ربای ایمن(ایمیونومگنتیک)و ‌و اکنش زنجیره‌ای پلی مراز چندگانه‌ای انجام گرفت. برای شناسایی سالمونلا‌ها در سطح جنس از پرایمر عمومی inv-A ‌و جهت جستجو و ردیابی سرو وار تیفی موریوم از سه جفت پرایمر اختصاصی Rfbj، Fljb ‌و Flic ‌مربوط به توالی ژن‌های سنتزکننده پادگن‌های 4O، 2‚2:1H ‌و :i1H ‌استفاده شد. از 400 نمونه مدفوع اسهالی گاو و گوساله که مورد آزمایش باکتریولوژیک قرار گرفت تعداد 33 مورد(25/8 درصد)سالمونلا جدا گردید. سالمونلا انتریکا سرووار تیفی موریوم با 22 مورد(7/66 درصد)، سالمونلا دابلین با 3 مورد(1/9 درصد)، سالمونلا ویرشو و سالمونلا گلوچستر هر کدام با 2 مورد(1/6 درصد)، سالمونلا انتریتیدیس، سالمونلا جورجیا، سالمونلا آگوستنبورگ و سالمونلا لیندنبورگ هر کدام با 1 مورد(3 درصد)بالاترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. در آزمایش PCRچندگانه‌ای با استفاده از پرایمرهای مربوطه. چهار نوع محصول افزایش یافته 663، 526،284 و 183 جفت بازی به‌ترتیب مربوط به ژن‌های rfbj، fljb، inv-A ‌و flic ‌در کلیه نمونه‌های واجد سروتیپ تیفی موریوم ‌)2‚1::i12‚5‚4‚1(‌ مشاهده شد.‌نتایج این تحقیق نشان داد که تشخیص اختصاصی سرووار تیفی موریوم با استفاده از پرایمر‌های اختصاصی ژن‌های بیان کننده پادگن‌های 4O، :i 1Hو 2‚2:1H ‌می‌تواندبسیار موفقیت آمیز باشد، زیرا تنها سرووار است که از بین 2550 ‌ سرووار سالمونلا این نوع الگوی پادگنی را دارد. ‌

کلیدواژه‌ها