کاربردتوام روش جداسازی ایمیونو مگنتیک و واکنش زنجیره‌ای پلی مراز چند گانه‌ای جهت جستجو و ردیابی سالمونلاانتریکا تحت‌گونه انتریکا سرو وار تیفی موریوم در نمونه‌های مدفوع اسهالی گاو‌

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی تهران

2 آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی تهران

چکیده

در این تحقیق تعداد 400 نمونه مدفوع اسهالی گاو و گوساله اخذ و به موازات آزمایش‌های متداول کشت میکروبی و سروتایپینگ، بر روی نمونه‌ها آزمایش جداسازی با ذرات آهن‌ربای ایمن(ایمیونومگنتیک)و ‌و اکنش زنجیره‌ای پلی مراز چندگانه‌ای انجام گرفت. برای شناسایی سالمونلا‌ها در سطح جنس از پرایمر عمومی inv-A ‌و جهت جستجو و ردیابی سرو وار تیفی موریوم از سه جفت پرایمر اختصاصی Rfbj، Fljb ‌و Flic ‌مربوط به توالی ژن‌های سنتزکننده پادگن‌های 4O، 2‚2:1H ‌و :i1H ‌استفاده شد. از 400 نمونه مدفوع اسهالی گاو و گوساله که مورد آزمایش باکتریولوژیک قرار گرفت تعداد 33 مورد(25/8 درصد)سالمونلا جدا گردید. سالمونلا انتریکا سرووار تیفی موریوم با 22 مورد(7/66 درصد)، سالمونلا دابلین با 3 مورد(1/9 درصد)، سالمونلا ویرشو و سالمونلا گلوچستر هر کدام با 2 مورد(1/6 درصد)، سالمونلا انتریتیدیس، سالمونلا جورجیا، سالمونلا آگوستنبورگ و سالمونلا لیندنبورگ هر کدام با 1 مورد(3 درصد)بالاترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. در آزمایش PCRچندگانه‌ای با استفاده از پرایمرهای مربوطه. چهار نوع محصول افزایش یافته 663، 526،284 و 183 جفت بازی به‌ترتیب مربوط به ژن‌های rfbj، fljb، inv-A ‌و flic ‌در کلیه نمونه‌های واجد سروتیپ تیفی موریوم ‌)2‚1::i12‚5‚4‚1(‌ مشاهده شد.‌نتایج این تحقیق نشان داد که تشخیص اختصاصی سرووار تیفی موریوم با استفاده از پرایمر‌های اختصاصی ژن‌های بیان کننده پادگن‌های 4O، :i 1Hو 2‚2:1H ‌می‌تواندبسیار موفقیت آمیز باشد، زیرا تنها سرووار است که از بین 2550 ‌ سرووار سالمونلا این نوع الگوی پادگنی را دارد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

APPLICATION OF COMBINATION, IMMUNOMAGNETIC SEPARATION PLUS MULTIPLEX PCR FOR THE DETECTION AND IDENTIFICATION OF SALMONELLA ENTERICA SUBSPECIES ENTERICA SEROVAR TYPHIMURIUM IN BOVINE DIARRHOEIC FECAL SAMPLES

نویسندگان [English]

  • Taghi Zahraei Salehi 1
  • Nemat Atashparvar 2
  • Taghi Zahraee Salehi 1
  • Mohammad Gholi Nadalian 3
چکیده [English]

A total of 400 bovine diarrhoeic fecal specimens were obtained and conventional microbial culture, immunomagnetic separation and multiplex PCR were simultaneously carried out on samples. For detection of Salmonella at genus level, inv-A universal primer was selected. In order to identifiing of Salmonella typhimurium, specific primers of Rfbj, Fljb and Flic related to gene sequence of O4, H2:1,2 and H1: i were used, respectively. Results showed, 33(8.5%)were culture positive for Salmonella serotypes. However, Salmonella typhimurium with(66.7%), Salmonella dublin(9.1%), Salmonella virchow(6.1%), Salmonella gloucester(6.1%), Salmonella enteritidis(3%), Salmonella georgia(3%), Salmonella augustenborg(3%)and Salmonella lindenburg(3%), were the most common isolated serovars, respectively. In the IMS+Multiplex PCR four amplified products(663,526,284 and 183 bp) were found in all specimens which had typhimurium serovar(1,4,5,12:i:1,2)from rfbj,fljb,inv-A and flic genes, respectively. Results showed that detection and identification of Salmonella typhimurium using specific primers of O4, H2:1,2 and H1: i antigens can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feces
  • Immunomagnetic separation
  • inv-A
  • multiplex PCR
  • Salmonella typhimurium