بررسی سرمی‌بیماری کلامیدیوز در بوقلمون‌های استان خوزستان

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور بررسی سرولوژیکی بیماری کلامیدیوز در بوقلمون‌های استان خوزستان از تعداد270 قطعه بوقلمون در سنین و جنس‌های مختلف از شهرهای مختلف استان خوزستان خونگیری صورت گرفت و سرم آنها با کیت الیزا ایمونوکامب از نظر وجود پادتن ضد کلامیدوفیلا پسیتاسی‌ ‌مورد آزمایش قرار گرفت. ‌ ‌درمجموع 9/58 درصد از سرم‌ها در آزمایش الیزا مثبت بودند. آزمون مربع کای نشان داد که میزان شیوع در بوقلمون‌های جوان با سن کمتر از شش ماه (25درصد) به طور معنی داری (005/0‌p<‌) از بوقلمون‌های بالغ (66درصد) کمتر بوده و این میزان در ماه‌های گرم سال (9/68درصد) نیز به مراتب (005/0 p<‌) از ماه‌های سرد (3/49درصد) سال بالاتر بود. در بین شهرهای تحت بررسی شوشتر با 7/85 درصد بیشترین و هفت گل با 42/31 درصد کمترین میزان شیوع را داشتند. نتایج این تحقیق دال بر احتمال وجود بیماری کلامیدیوز دربوقلمون‌های منطقه است. تلاش‌های بعدی جهت تشخیص قطعی این بیماری از طریق جداسازی عامل آن، پیشنهاد می‌شود. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SEROPERVALENCE OF TURKEYS CHLAMYDIOSIS IN KHUZESTAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • Masoud Ghorbanpour 1
  • Mansoor Myahi 2
چکیده [English]

In order to investigate seroprevalence of turkey's chlamydiosis in Khuzestan province, 270 turkeys, of different sex and ages from different parts of Khuzestan province were bleed and their sera were tested for antibodies to Chlamydophila psittaci using an enzyme-linked immunosorbent assay (Immunocomb-ILS). According to results the seroprevalences of chlamydiosis were 58.9% in tested turkeys. Chi square test showed that the prevalence were significantly lower in young, under 6 months (25%) than adult's turkeys (66%) and in cold (68.9%) than warm (49.3%) months (p<0.005). In Khuzestan, highest (85.7%) and lowest (31.42%) prevalences were in Shoshtar and Haftgel respectively. It is inferred that C. psittaci is widespread in turkey's populations in Khuzestan and further attempts for definitive diagnosis by isolation of its etiologic agents are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlamydiosis
  • Chlamydophila psittaci
  • Khuzestan
  • serology
  • Turkey