دوره و شماره: دوره 63، شماره 2 - شماره پیاپی 725593، تیر 1387، صفحه 99-176 (253 مجله تحقیقات دامپزشکی) 
بررسی کارآیی درمان مقدماتی با آنتاگونیست GnRH در سوپراوولاسیون بز

صفحه 107-111

فرید حیدری دزفولی؛ فرامرز قراگوزلو؛ مهدی وجگانی؛ سید مرتضی میرترابی؛ مرتضی دلیری


تاثیر پرتودهی با اشعه گاما و نگهداری در انجماد بر روی خواص حسی، شیمیایی و باکتریایی گوشت ماهی

صفحه 113-115

علیرضا صفاریان؛ نوردهر رکنی؛ افشین آخوند زاده بستی؛ علیرضا باهنر؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ نگین نوری


تعیین گونه های کنه در ماسنتور در برخی از مناطق ایران

صفحه 123-126

صدیقه نبیان؛ صادق رهبری؛ پرویز شایان؛ حمید رضا حداد زاده


ارزیابی مقایسه ای برداشت رحم و تخمدان به روش جراحی لاپاروسکوپیک و باز در سگ

صفحه 147-151

جلال بختیاری؛ سارا مکرم؛ علیرضا خلج؛ داوود شریفی؛ جواد اشرفی هلان؛ آذین توکلی