بررسی کارآیی درمان مقدماتی با آنتاگونیست GnRH در سوپراوولاسیون بز

نویسندگان

1 پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 بخش انتقال جنین موسسه اصلاح نژاد دام کرج

چکیده

تاثیر استفاده کوتاه مدت از آنتاگونیست GnRH به عنوان تیمار مقدماتی در برنامه سوپراوولاسیون بز مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز یافته ها با ازمون t-test نشان داد که تیمار مقدماتی با آنتاگونیست GnRH باعث بهبود تعداد جنین های استحصالی می شود( 05/0>P) ولی اختلاف معنی داری از نظر تعداد اجسام زرد و فولیکول های کیستی بین دو گروه درمان و کنترل مشاهده نشد ( 05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFICACY OF USING GnRH ANTAGONIST AS PRETREATMENT ON SUPEROVULATION IN GOATS

نویسندگان [English]

  • Farid Heidari Dezfouli 1
  • Faramarz Gharagozloo 2
  • Mahdi Vojgani 2
  • Seyyed Morteza Mirtorabi 3
  • Morteza Daliri 1
چکیده [English]

The effect of short term usage of GnRH antagonist as pretreatment on superovulation in goats was evaluated. Statistical analysis was performed using t-test and showed that usage of GnRH antagonist as pretreatment can improve number of recovered embryos (p<0.05), but there were no statistically difference between treatment group versus control group in term of number of corpura lutea and cystic follicles(p>0.05). This study showed that usage of GnRH antagonist can improve superovulatory response in term of embryo recovery in goats .This study showed that usage of GnRH antagonist can improve superovulatory response in term of embryo recovery in goats .

کلیدواژه‌ها [English]

  • corpura lutea
  • embryo recovered
  • GnRH antagonist
  • Goat
  • Superovulation