اثر ال- کارنیتین و پودر چربی گیاهی بر کیفیت اسپرم خروس‌ها و ‌باروری و جوجه درآوری مرغ‌های مادر گوشتی‌

نویسندگان

1 گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 ‌موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

به منظور ‌ بررسی اثر دو سطح ال-کارنیتین‌‌‌(60 و 50‌ پی.پی.ام به ترتیب در مرغ و خروس)، چربی (5/1‌ درصد) و لیزین و متیونین (3/0 ‌ درصد) جیره بر کیفیت اسپرم، باروری و جوجه درآوری آزمایشی با استفاده از گله مادر در سن 29‌ هفتگی انجام شد. کارنیتین باعث افزایش باروری نسبت به گروه شاهد شد(05/0.)p< خصوصیات تخم مرغ تحت تاثیر جیره قرار نگرفت(05/0.)p> درصد تولید تخم مرغ در هفته‌های پنجم و ششم آزمایش در گروه‌های تغذیه شده با ال–کارنیتین بالاتر از سایر گروه‌ها بود(01/0.)p< خصوصیات مربوط به اسپرم در گروه تغذیه شده با ال–کارنیتین بهبود یافت(01/0.)p< به طور کلی از این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت که مصرف ال–کارنیتین در جیره گله مادر گوشتی سبب افزایش میزان باروری، درصد جوجه آوری و کیفیت اسپرم می‌گردد.به طور کلی از این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت که مصرف ال–کارنیتین در جیره گله مادر گوشتی سبب افزایش میزان باروری، درصد جوجه آوری و کیفیت اسپرم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OF TWO DIETARY LEVELS OF LCARNITINE AND VEGETABLE FAT POWDER ON THE QUALITY OF COCKERELS SPERM AND FERTILITY AND HATCHABILITY IN BROILER BREEDERS

نویسندگان [English]

  • Shahram Golzar Adabi 1
  • Shaban Rahimi 1
  • Mohammad Ali Kamali 2
  • Mohammad Amir Karimi Torshizi 1
چکیده [English]

To investigate the effect of two dietary levels of l-carnitine and vegetable fat powder on the quality of cockerels' sperm and broiler breeder fertility and hatchability. Two hundred and fifty female and twenty five male broiler breeders. were studied Classic Hubbard parent stocks were randomly distributed in five groups of 50 with five replicates of 10 females and one male. Two levels of l-carnitine 0, 60 ppm(for females) and 0, 500 ppm (for males) and vegetable fat powder(0, 1. 5%) were used in a completely random design. At first, data were analyzed in factorial arrangement but no interaction was observed and then a completely randomized design was employed. A diet with high lysine and methionine was fed to one group of birds. Determined variables were hatchability, fertility, egg production, egg weight, albumen height, Hugh unit, color of yolk, shell thickness, shell strength, semen volume, sperm motility, live sperm percent, sperm count and normal sperm percent. Supplemented diet with l-carnitine had significant effects during the hatchability (p<0. 01-0. 05), fertility (p<0. 01), semen quantity and sperm quality (p<0. 01). L-carnitine had no effect on egg production except on fifth and sixth weeks of experiment (p<0. 01); also, l-carnitine had no effect on egg characteristics. Supplementation of l-carnitine in broiler breeders rations increases their fertility, hatchability and sperm quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Breeder
  • fertility
  • hatchability
  • l-carnitine
  • sperm and semen quality