مطالعه آناتومیک سم، به منظور دستیابی به الگویی مناسب برای سم چینی در گوسفند

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

در مطالعه جاری وضعیت کالبد شناختی سم به منظور یافتن دستورالعملی برای سم چینی مبتنی بر اندازه‌های آناتومیک سم گوسفند مورد بررسی قرار گرفته است. اندام حرکتی قدامی و خلفی 15 راس گوسفند ماده با سن بیشتر از 2 سال مورد مطالعه قرار گرفت و پس از ایجاد سهمی اندازه‌های ارتفاع پاشنه، ارتفاع پنجه تاکف، ارتفاع پنجه تا سطح زمین، طول کف، طول پنجه، طول پنجه تا بافت حساس، قطر بافت شاخی در ناحیه پنجه، قطر بافت شاخی در ناحیه پاشنه (سانتیمتر) اندازه‌گیری گردید، همچنین زاویه سم با استفاده از طول پنجه و ارتفاع پنجه اندازه‌گیری شد و همچنین نسبت ارتفاع پنجه به ارتفاع پاشنه نیز اندازه‌گیری گردید. تمامی اطلاعات به شکل توصیفی ارائه گردید و اختلافات بین گروه‌ها با آزمون ‌ tمورد ارزیابی قرار گرفت. ‌اختلاف معنی دار تنها بین زاویه سم در اندام‌های جلویی (1/8 ± 09/55درجه) و عقبی(9/6 ± 43/50درجه) و ارتفاع پاشنه در بین اندامهای جلویی (33/0 ± 0/3سانتیمتر) و عقبی (44/0 ± 36/2سانتیمتر) ثبت گردید. رشد سم در ناحیه دیواره‌ها بیشتر بوده به گونه‌ای که لبه‌ای ایجاد می‌نماید که این لبه در اندام خلفی اندکی بلندتر از اندام قدامی می‌باشد. قطر کف سم در قسمت‌های پنجه و پاشنه به ترتیب 12/0±41/0، 18/0 ± 82/0 سانتیمتر دراندام قدامی و 13/0 ±37/0، 17/0 ± 68/0 سانتیمتر دراندام خلفی ثبت گردید که به شکل معنی داری متفاوت می‌باشد. نسبت ارتفاع پنجه به پاشنه دراندامهای قدامی کمتر از اندامهای خلفی می‌باشد. زاویه سم در این گونه جانوری با الگویی شبیه به گاو ولی بازتر از این حیوان می‌باشد. همچنین لبه‌های دیواره‌های جانبی در کف بیشتر رشد می‌نمایند، الگوی رشد لبه دار درکف سم مشهود می‌باشدکه کاملاً با گاو متفاوت است. طول سم 2/1 سانتیمتر بیشتر از تصویر بافت حساس روی دیواره پشتی سم می‌باشد که فاصله نسبتاً مناسبی برای انجام عمل سم چینی است. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANATOMY OF THE HOOF IN SHEEP, A STUDY TO FIND PROPER HOOF TRIMMING INDICES

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Mohamadnia 1
  • Samaneh Azarpajouh 2
  • Nasim Beigi 2
  • Iraj Karimi 3
  • Albert Abdi 1
  • Mahmoud Arabi 2
چکیده [English]

An anatomic study on ovine hoof to find a proper hoof trimming method was done. Fore and hindlimbs of 15, two years old ewes. were studied all legs were transferred to vet college and divided by fore and hindlimbs, left and right and lateral and medial digits. Toe height to ground and to the solar surface, heel height, sole length, toe length, toe length to the sensitive tissue, sole thickness in toe and heel region (cm) were measured. Toe angle was mathematically measured from toe height and toe length and toe to heel height was measured as well. All data were compared by t-test. Toe angle was significant in forelimbs (55. 09±8. 1) and hindlimbs (50. 43±6. 9) and heel height was significantly different (3. 02 ± 0. 33, 2. 36± 0. 44) in the fore and hind limbs respectively. Although no statistical difference was recorded in the other results but some descriptive changes were recorded. Hoof grows to make an edge in the solar hoof wall that is slightly longer in hindlimbs. Sole thickness in toe and heel regions of fore and hindlimb was recorded as 0. 41±0. 12, 0. 82±0. 18 and 0. 37±0. 13, 0. 68±0. 17 respectively that was significantly higher in hindlimbs. Hoof growth pattern in sheep is different from cow. Toe angle in fore and hindlimb is slightly higher than cows. Lateral wall growth in solar region makes weight bearing surface of the hoof different from cows. 1. 2 of horny tissue of the hoof protects from sensitive underlying tissue that can make a satisfactory hoof trimming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • hoof
  • sheep
  • Trimming