جداسازی و شناسایی قارچهای ساپروفیت از آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزارع تکثیر استان مازندران

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته رشته بهداشت وبیماریهای آبزیان، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 گروه میکروبیولوژی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 گروه بهداشت وبیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

5 بخش آبزی پروری اکولوژی دریای خزر

چکیده

از تخم‌های قارچ زده(900نمونه) از 6 مزرعه در استان مازنداران نمونه برداری و محیط‌های سابور و دکتسروزاگار، کرن میل آگار، گلوکز پپتون آگار و همچنین در محیط آب مقطر استریل به همراه دانه شاهدانه در دمای اتاق 24-18 درجه سانتیگراد کشت داده شدند. سپس کلنی‌های قارچ رشد یافته از نظر ماکروسکوپی ومیکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند.در این مطالعه 12 نوع قارچ بر اساس مشخصات ریخت شناسی جداسازی گردید که 3 قارچ متعلق به خانواده ساپرولگنیاسه آ که عبارتند ازساپرولگنیا پارازیتیکا، گونه ساپرولگنیا، گونه آکلیا‌. 9 قارچ دیگر شناسایی شده عبارتند از: پنی سیلیوم، آسپرژیلوس، پسیلیومایسس، آکرومونیوم، فوزاریوم اکسیسپاروم، فوزاریوم سولانی، آلترناریا، هلمنتوسپوریوم و موکور در این مطالعه قارچ‌های‌ ‌ساپرولگنیا پارازیتیکا، گونه ساپرولگنیا، گونه آکلیا‌ ‌که از قارچ‌های بیماریزای مهم در ماهی محسوب می‌شوند، از تخم‌های قارچ زده جداسازی وشناسایی گردیدند وبه نظر می‌رسد که عامل اصلی آلودگی قارچی تخم در مراکز تکثیر قزل آلا قارچ‌های خانواده ساپرولگنیا بویژه قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا با18/13 % موارد جداسازی باشد. البته قارچ‌های ساپروفیت جداشده نیز قادر به استقرار ورشد روی تخم‌های مرده بوده ومی توانند در پیشرفت آلودگی قارچی تخم موثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF PARASITE AND SAPROPHYTE FUNGI FROM FUNGAL AFFECTED EGGS OF THE RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) IN MAZANDARAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • hosseinali mousavi 1
  • Seyyed Mahdi Hoosseinifard 2
  • Ali Reza Khosravi 3
  • Mahdi Soltani 4
  • Mahdi Yosefian 5
چکیده [English]

The aim of the present study was to isolate and identify parasites and saprophytes from fungal affected eggs of Rainboe trout.The samples (n= 900) were obtained from six fish farm and transferred to mycology laboratory in stril tubes . The samples were inoculated in cculture media , (SDA, CMA, GPagar and hemp seeds cultures) at room temperature (18-24°C) . Twelve species of fungi isolated from the fungal eggs. Three isolated fungi were belonged to the saprolegniaceas' family including : Saprolegnia parasitica, Saprolegnia sp. Achlya sp. Other nine fungi were: Penicillium, Aspergillus, Paeciliomyces, Acremonium , Fusarium oxysporum , F.solani , Alternaria , Mucor and Helminthosporium . In this study three species of pathogenic aquatic fungi were Saprolegnia parasitica , Saprolegnia sp. , Achlya sp. It seems that saprolegnia parasitica was the most important fungal egg infestation in Mazandaran salmonid hatcheries. Meanwhile, saprophytic fungi can help for spreading of fungal egg infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achlya
  • Fungal Infection
  • Rainbow trout
  • Saprolegnia
  • saprophyte