تأثیر دما بر کیفیت تخمک‌ها، پس از سیال شدن آن‌ها در محوطه» شکمی مولدین ماده قزل‌آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss‌)

نویسندگان

1 گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 معاونت تکثیر و پرورش آبزیان سازمان شیلات ایران

چکیده

در این مطالعه اثر دما بر مدت زمان حفظ کیفیت تخمک‌ها، پس از سیال شدن آنها در‌ ‌محوطه» شکمی مولدین ماده» قزل‌آلای رنگین‌کمان مورد سنجش قرار گرفت، تا بدین وسیله زمان مناسب جهت تخم‌کشی از مولدین ماده مشخص گردد. سنجش کیفیت تخمک‌ها از طریق اندازه‌گیری میزان چشم‌زدگی و تخم‌گشایی صورت گرفت. با توجه به مناسب‌ترین دامنه» دمایی گزارش شده برای زندگی مولدین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در فصل تکثیر(10-3درجه سانتیگراد)مطالعه در دو دمای ‌ C°5/0 ±2 و ‌ C°5/0 ±8 انجام شد. در هر یک از دماهای مورد مطالعه از 15 عدد مولد ماده» قزل‌آلای رنگین‌کمان که به عنوان 15 تکرار آزمایشی در نظر گرفته شدند، در پنج نوبت با فواصل زمانی یک هفته تخم‌کشی صورت گرفت. نتایج نشان داد که دما به میزان زیادی بر زمان مناسب تخم‌کشی از مولدین ماده تأثیر گذار است. هنگامی که دما از ‌ 2درجه سانتیگراد به 8درجه سانتیگراد افزایش یافت، حداکثر میزان چشم‌زدگی و تخم‌گشایی از هفته» دوم به هفته» اول پس از سیال شدن تخمک‌ها انتقال پیدا کرد و سپس روند کاهش کیفیت تخمک‌ها در هر دو دما مشاهده گردید. همچنین میزان چشم‌زدگی از رقم 83 درصد برای هفته» پنجم در دمای 2درجه سانتیگراد به رقم 6/3درصد در دمای‌8درجه سانتیگراد کاهش یافت. در مورد میزان تخم‌گشایی نیز چنین روندی مشاهده شد.کاهش مدت زمان مناسب جهت تخم‌کشی از بیش از یک ماه پس از سیال شدن تخمک‌ها در دمای 2درجه سانتیگراد به دو هفته پس از آن در دمای 8درجه سانتیگراد نقش دما را در حفظ کیفیت تخمک‌ها به خوبی نشان داده و تأیید می‌نماید که در دامنه» دمایی مناسب برای تولید‌مثل ماهی با افزایش دمای آب دوره» مناسب جهت تخم‌کشی از مولدین کوتاهتر می‌گردد.طول این دوره» مناسب در دمای ‌2درجه سانتیگراد حداقل 21 روز و در دمای 8درجه سانتیگراد، 14 روز پس از سیال شدن تخمک‌ها ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF TEMPERATURE ON POST OVULATED OOCYTE QUALITY MAINTENANCE IN FEMALE RAINBOW TROU, ONCORHYNCHUS MYKISS

نویسندگان [English]

  • lohamadreza ahmadi 1
  • Gholam Reza Rafiee 1
  • Mohammad Reza Ahmadi 2
  • Bagher Mojazi Amiri 1
  • Amir Saeed Vilaki 3
1
2
3
چکیده [English]

Effect of temperature on the duration of post ovulated oocyte quality maintenance in abdominal cavity of female rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, was assessed to determine suitable time of stripping. Egg quality measurement was done through assessing the eying and hatching rates of eggs. Regarding the best temperature range reported for salmonid brood fish in breeding season(3-10?C)the study was undertaken in two temperatures of 2 ± 0.5?C and 8 ± 0.5?C. In each of the noted temperatures, 15 female brood fish were used as 15 replicates and stripped 5 times. Time interval of each two spawnings was 7 days. Results indicated that temperature has a significant effect on the suitable time of stripping. When the temperature increased from 2?C to 8?C, the optimum eyeing and hatching rates were transferred from second week to the first one. Also, eyeing rate was decreased from 83% for the fifth treatment at 2?C to 3.6% at 8?C. The same trend was observed for the hatching rates. The decrease of post ovulatory suitable stripping time from 30 days in 2?C to two weeks in 8?C, shows the role of temperature on egg quality maintenance and confirms that the increase of water temperature in optimal living range, shortens the suitable post ovulatory time of stripping. This time duration estimated at least 21 DPO at 2?C and 14 DPO at 8?C. Also the time needed for overripening of the eggs estimated more than 224 Degree-Days. So the time duration of post ovulated oocyte quality maintenance in abdominal cavity of female rainbow trout is highly dependent on water temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdominal cavity
  • egg quality
  • Oncorhynchus mykiss
  • ovulation
  • temperature