ارزیابی اثرات عصاره گیاه زالزالک (کراتگوس سودوملانوکارپا‌) در گوسفندان آلوده به کرم‌های تریکوسترونژیلید

نویسندگان

1 ‌گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 ‌گروه پاتوبیولوژی، دانشکده تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 ‌گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

زمینه مطالعه: استفاده از گیاهان حاوی تانن بعنوان یک ترکیب جایگزین در کنترل نماتودهای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان مطرح مـی‌بـاشـد. هـدف: هـدف از بـررسـی حـاضـر، ارزیـابـی اثـر ضـدکرمی احتمالی عصاره گیاه زالزالک ‌)‌کراتگوس سودوملانوکارپا‌( روی کرم‌های تـریکـوستـرونـژیلید ‌ گوسفند بود. روش کار: بدین منظور دو گروه هشت تایی گوسفند بطور تجربی با خوراندن 2000 نوزاد عفونی زای کرم‌های تریکوسترونژیلید آلوده شدند. پس از چهار هفته، عصاره گیاه زالزالک در 200 میلی لیتر آب در حرارت 25 درجه سانتی گراد رقیق شد و دوبار در روز برای هشت روز به یکی از دوگروه خورانده شد. در گوسفندان گروه دوم نیز بعنوان شاهد به همان حجم آب خالی تجویز گردید. سپس در روز نهم پس از اخذ نمونه مدفوع، همه گوسفندان کالبدگشایی شده و تعداد تخم دفع شده در مدفوع، تعداد کرم‌های بالغ موجود در شیردان و روده باریک، ضریب جنسیت (کرم‌های نر/ماده) و ضریب باروری کرم‌های جدا شده در دو گروه احتساب و نتایج حاصله روش آماری t- test با یکدیگر مقایسه گردید. درضمن نمونه‌های بافتی از نواحی پیلور، فوندوس و روده باریک تهیه و تعداد ماست سل‌ها، لکوسیت‌های گلوبول و ائوزینوفیل‌ها در مخاط شیردان شمارش گردید. نتایج: نتایج نشان داد که استفاده از گیاه فوق می‌تواند سبب کاهش معنی دار دفع تخم در مدفوع دام (57/82درصد) ‌و ضریب باروری کرم‌های ماده (85/84 درصد) گردد. همچنین بررسی آسیب شناسی مقاطع بافتی اخذ شده از شیردان و دوازدهه نیز نشاندهنده حضور فراوان‌تر ائوزینوفیل‌ها و ماست سل‌ها در شیردان و روده باریک گوسفندان گروه شاهد نسبت به گوسفندان گروه تحت درمان با عصاره زالزالک بود . نتیجه گیری نهایی: بنابراین نتایج بدست آمده از تحقیق فوق نشان می‌دهد که استفاده از عصاره گیاه زالزالک که حاوی ترکیبات تانن می‌باشد، می‌تواند در کنترل نماتودهای تریکوسترونژیلید گوسفند موثر بوده و نقش بسزایی در همه گیرشناسی کرم‌های مذکور داشته باشد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of hawthorn (Crataegus pseudomelanocarpa) extract on Trichostrongylids in infected sheep

نویسندگان [English]

 • Shahrokh Ranjbar Bahadori 1
 • Saeed Hesaraki 2
 • Gholam Hossein Vaezi 3
 • Nima Farhadifar 1
 • Hossein Jahanian 1
 • Amin Poor Mahmood 1
 • Mohammad Reza Saeedi 1
چکیده [English]

BACKGROUNDS: The use of tanniferous plants in ruminants has been documented as an alternative to anthelmintics, for the control of gastrointestinal nematodes. OBJECTIVES: The objective of this study was to assess the possible impact of Crataegus pseudomelanocarpa extract on the Trichostrongylids helminthes found in sheep. METHODS: Two groups of sheep were experimentally infected with 2.000 L3 of Trichostrongylids. After 4 weeks, Hawthorn Extract was diluted in 200 ml of water at 25 0C and was orally administered two times a day. The 8 remaining animals comprised as infected control group which received an equal volume of water daily during the same period of time. On the 9th day, all of the sheep were necropsied and calculations were made for individual egg excretion adult worm counts in the abomasum and small intestines sex rate (male/female); and the fecundity rate. The results were compared using statistical test. Moreover, histological samples from the fundus and pyloric regions were taken to enumerate the number of mucosal mast cells, globule leukocytes and eosinophils. RESULTS: The results showed that the administration of this tanniferous plant was associated with a significant decrease in egg excretion (82.57%) and female fecundity (84.85%). Pathological findings showed a greater presence of mucosal eosinophils and mast cells in the abomasums and small intestines of the control group in compare with treated sheep. However, statistical analyses did not show a significant difference between these groups. CONCLUSIONS: These results indicate that the administration of Crataegus pseudomelanocarpa, which has tannin extract, could be effective in the control of Trichostrongylids infected sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

 • crataegus pseudomelanocarpa
 • hawthorn
 • sheep
 • tannin
 • Trichostrongylids