مطالعه تغییرات ژن53P(اگزون‌های 5و6)در تومورهای مثانه گاو

نویسندگان

1 گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه ژنتیک و بیولوژی ملکولی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

زمینه مطالعه: 53‌P یک ژن سرکوب کننده تومور است. موتاسیون این ژن بطور معمول در تومور‌های مثانه در گاو بروز می‌یابند. هدف: مطالعه تعیین موتاسیون‌های احتمالی در اگزون‌های 5 و6 ژن ‌53‌P به روش SSCP می‌باشد. روش کار: برای این منظورتعداد 15 بلوک پارافینی از نمونه‌های مختلف تومورهای مثانه گاو شامل کارسینومای سلول ترانزیشنال (3 مورد)، کارسینومای سلول سنگفرشی (2 مورد)، همانژیوما (3 مورد)، پاپیلوما (2 مـورد)، کـارسینـومـای در جـا (3 مـورد) فیبـرومـا (1 مـورد)، لیـومیـومـا (1 مـورد) از مـوارد گـاوهای کشتارگاهی استان گیلان انتخاب گردیدند.پس از استخـراج‌‌DNA، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی اگزون‌های 5 و6، ‌ انجام و محصولات ‌ با الکتروفورز بر روی ژل آگارز 5/1 درصد بررسی شدند. محصولات ‌ با روش ‌ مورد ارزیابی قرارگرفتند تا نمونه‌هایی که دارای تغییر الکتروفورتیک بودند، مشخص گردیده و برای تعیین توالی ارسال شوند. نتایج: در این مطالعه در محدوده اگزون‌های 5 و6 هیچ تغییر الگوی الکتروفورتیک مشاهده نشد. در 3 نمونه شامل همانژیوما، پاپیلوما و کارسینومای در جا، تغییر الگوی الکتروفورزی مشاهده گردید که پس از تعیین توالی مشخص گردید که در سه نمونه همانژیوما، پاپیلوما و کارسینومای در جا، حذف نوکلئوتید T(‌)‌به شماره 9332 در اینترون 6 روی داده است. لذا موتاسیون‌های اینترونیک می‌توانند زمینه ساز بروز سرطان شوند. نتیجه گیری نهایی: بنابراین در این مطالعه اگرچه در اگزون‌های 5 و 6 هیچ موتاسیونی مشاهده نگردید ولی با توجه به تغییرات اینترونیک مشاهده شده، بررسی موتاسیون‌های اینترونیک ژن p53 در تومورهای مثانه درگاو میتواند در آینده در شناخت انکوژنز این تومورها مؤثر باشد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on P53 gene alterations (5 and 6 exons) in bovine urinary bladder tumors

نویسندگان [English]

  • farhang sasani 1
  • Farshad Baghban 1
  • Gholam Reza Nikbakht Broujeni 2
  • Mohammad Kazemi 3
چکیده [English]

BACKGROUNDS: P53 is a tumor suppressive gene which frequently mutates in tumors of animals and human. This gene commonly mutates in urinary bladder tumors of human beings. Urinary bladder tumors have occurred in cattle with bovine enzootic hematuria (BEH). OBJECTIVES: The aim of present study was to evaluate P53 mutations in 15 samples of different bovine urinary bladder tumors by the PCR-SSCP technique. METHODS: Fifteen paraffin embedded blocks were selected from different kinds of bovine urinary bladder tumors. DNA was extracted from the samples and PCR was done by using specified primers for 5 and 6 exons. After electrophoresis, the PCR products were assessed by the SSCP method, and samples with changes in electrophoresis patterns were selected and sequenced. RESULTS: Results showed that there are intronic alterations of the P53 gene in cattle with urinary bladder tumors. There were no changes in the electrophoretic pattern of exons 5 and 6, but on each side of the designed primers for exon 6, there was a part of introns 5 and 6. The samples, including hemangioma, papilloma and carcinoma in situ with electrophoretic changes, showed nucleotide T deletion with number 9332 in intron 6 after direct sequencing. Intronic mutations can be a predisposition for developing cancers. CONCLUSIONS: It is possible that some of urinary tumors are inducted by P53 mutations in intronic zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exon
  • intron
  • mutation
  • P53
  • urinary bladder tumor