تأثیر کنجاله سویا در حفظ و نگهداری غضروف مفصل زانو در مدل حیوانی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

2 گروه آناتومی، واحد پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

زمینه مطالعه: سویا یکی از مهمترین منابع تأمین کننده پروتیئن جیره غذایی است که می‌تواند موجب کاهش درد در مفاصل شود. هدف: با توجه به بروز بیماری‌های مفصلی و ایجاد آرتروز در مفاصل بدن، خصوصاً مفصل زانو، انجام مطالعه تأثیر سویا بر غضروف این مفصل ضروری است. روش‌کار: در این مطالعه 36 سر موش سوری ماده نژاد ‌ Balb/c را در سن سه هفتگی انتخاب و بر اساس رژیم غذایی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول، تحت رژیم کمبود پروتئین به مدت 6 ماه، گروه دوم، سه ماهه اول کمبود پروتئین و سه ماهه دوم پروتئین کامل بدون سویا و گروه سوم، سه ماهه اول کمبود پروتئین و سه ماهه دوم پروتئین کامل حاوی 20 ‌درصد سویا قرار داده شدند. در پایان، میزان آلکالاین فسفاتاز )ALP( ‌ سرم خون تعیین و مقـاطـع رنـگ آمیـزی شـده غضـروف تیبیـا مـورد ارزیـابـی هیستومورفومتریک قرار گرفتند. نتایج: ضخامت بخش میانی غضروف تیبیا و تعداد کنـدروسیـت‌هـا(57/1‌،‌77/12‌و‌05/14‌،‌84/148)، در گـروهـی کـه سویا مصرف کرده بودند نسبت به سایر گروه‌ها اختلاف معنی‌داری را نشان داد )001/0.(p< همچنیـن میـزان ALP سرم خونU/L( 67/204) و غلظت ماده بین سلولی در گروه سوم نسبت به گروه‌های او ل و دوم اختلاف معنی‌داری نداشت. نتیجه گیری نهایی: بطور کلی چنین نتیجه‌گیری می‌شود که شاید سویا بتواند بر رشد غضروف مفصل زانو تأثیر گذاشته و در حفظ و نگهداری غضروف مفصل زانوی افرادی که از کودکی با فقر پروتئینی همراه هستند مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of soybean meal on the maintenance of cartilage in animal knee joints

نویسندگان [English]

  • Seyed Babk Kiaei 1
  • Simin Fazelipour 2
  • Mohammad Taghi Sheybani 1
چکیده [English]

BACKGROUNDS: The soybean is one of the most important diet protein resources and induces a reduction of joint pain. OBJECTIVES: The aim of the present study was to determine the incidence of joint disorders and arthritis, especially in the knee joint. METHODS: According to the feed regimens, 36 female mice (balb/c; 3 weeks old) were divided into 3 groups including Group 1: Low protein for 6 months; Group 2: Low protein for 3 months and then followed by complete (or full) protein without soybean meal for the next 3 months and Group 3: Low protein for the first 3 months and then followed by complete protein with 20% soybean meal for the next 3 months. Finally the serum alkaline phosphatase (ALP) was measured and sections from the tibial cartilage were histomorphometrically studied. RESULTS: The thickness of the middle part of the tibial cartilage and the number of chondrocytes in the group used soybean meal (148.84|?|14.05,12.77|?|1.57, respectively) showed a significant difference compared with the other groups (p<0.001). Meanwhile, serum ALP levels (76.402L/U) and the concentrations of the inter-cellular substance in the 3th group showed no significant difference compared with the other groups. CONCLUSIONS: It is concluded that soybean may effect on the growth of the knee joint cartilage in animals and also may induce stability of the knee joint cartilage in individuals with protein deficiency since childhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alkaline phosphalase
  • Cartilage
  • Knee Joint
  • soy-bean meal