وضعیت الکترولیت‌ها و غیر الکترولیت‌های سرم خون ماهیان سفید مولد(Rutilus frisii kutum kammensky)

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زمینه مطالعه: مقادیر مرجع فاکتورهای سرمی، شاخص‌های مهمی در تشخیص سلامت یا بیماری و کنترل روند زیستی در جانوران آبزی به شمار می‌روند. هدف: هدف از پژوهش تعیین مقادیر مرجع برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهیان سفید مولد بوده است. روش کار:بدین منظور، خون گیری از ماهیان صید شده از رودخانه تجن انجام شد. مقادیر سرمی گلوکز، اوره، کراتینین، کلسترول، تری گلیسیرید، بیلی روبین تام، بیلی روبین مستقیم، پروتئین تام، آلبومین، کلسیم، فسفر، سدیم و پتاسیم مورد سنجش قرار گرفت. نتایج: بر این اساس میزان هر پارامتر در جنس نر و ماده ماهی سفید به ترتیب عبارت بودند از: سدیم، (5/11±1/387 و 1/7±7/420)؛ پتـاسیـم، (6/10±9/39 و 4/7±9/37)؛ فسفـر، (0/1±2/19 و 8/2±9/28)؛ کلسیم، (5/1±9/15 و 0/1±6/21)؛ گلوکز، (2/23±8/ 209 و 3/11±8/ 83)؛ کلستـرول، (6/23±6/472 و 9/22±6/306)؛ تـری گلیسیـریـد، (3/23±393 و 2/9±1/275)؛ بیلـی روبیـن تـام، (02/0±4/0 و 02/0±3/0)؛ بیلی روبین مستقیم، (03/0±1/0 و 02/0±1/0)؛ اوره، (0/1±3/22 و 1/1±1/24) کراتینین، (1/0±5/0 و 1/0±7/0( )میلی گرم در دسی لیتر)؛ پروتئین تام، (5/0±8/5 و 5/0±4/4) و آلبومین، (2/0±3/3 و 2/0±0/3( )گرم در دسی لیتر.) بر اساس نتایج بدست آمده، در ماهی سفید مقادیر فسفر، کلـسیم، سدیم، کلسترول، تری گلیسیرید، گلوکز، بیلی روبین تام و بیلی روبین مستقیم بین دو جنس نرو ماده اختلاف معنی‌دار داشت. میزان پارامتر های کلسترول، تری گلیسیرید، گلوکز، بیلی روبین تام و بیلی‌روبین مستقیم در جنس نر و مقادیر فسفر، کلسیم و سدیم ‌در جنس ماده به طور معنی داری ‌‌(05/0<‌‌p)‌ از جنس مخالف بالاتر بود. نتیجه گیری‌نهایی: بر اساس نتایج حاضر فاکتورهای مورد مطالعه می تواند تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیک نظیر جنسیت قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blood serum electrolyte and non-electrolyte parameters in breeding Rutilus frisiikutum kammensky

نویسندگان [English]

  • Marjan Makhlough 1
  • Davar Shahsavani 2
  • Hamid Reza Kazerani 3
چکیده [English]

BACKGROUNDS: Reference values of serum parameters are important markers in health evaluation and diagnosis of diseases, as well as in controlling biological processes in aquatic animals. OBJECTIVES: The aim of this research was to determine the reference values of biochemical factors in breeding Rutilus frisii kutum. METHODS: Blood samples were collected from captured fish from Tajan River. Serum levels of glucose, BUN, creatinine, cholesterol, triglyceride, direct bilirubin, total protein, albumin, calcium (Ca), phosphorus (P), sodium (Na), and potassium (K) were measured. RESULTS: The serum levels of different biochemical values in males and females were as follows: Na for males 387.1±11.5 mmol/L, and females 420.7±7.1 mmol/L; K for males 39.9±10.6 mmol/L, and for females 37.9±7.4 mmol/L; P for males 19.2±1.0 mg/dl, and females 28.9±2.8 mg/dl; Ca for males 15.9±1.5mg/dl, and for females 21.6±1.0 mg/dl ; glucose for males 209.8±23.2 mg/dl, and for females 83.8±11.3mg/dl; cholesterol for males, 472.6±23.6mg/dl , and for females 306.6±22.9 mg/dl; triglyceride for males 393±23.3mg/dl, and for females 275.1±9.2mg/dl; total bilirubin for males 0.4±0.02mg/dl, and for females 0.3±0.02mg/dl; direct bilirubin for males 0.1±0.03mg/dl, and for females 0.1±0.02mg/dl; BUN for males 22.3±1.0mg/dl, and for females 24.1±1.1mg/dl; creatinine for males 0.5±0.1mg/dl, and for females 0.7±0.1 (mg/dl); total protein for males 5.8±0.5g/dl, and for females 4.4±0.5g/dl; albumin for males 3.3±0.2g/dl, and for females 3.0±0.2 (g/dl). The current results indicate that there are significant differences in serum values of glucose, cholesterol, total bilirubin, direct bilirubin, triglyceride, phosphorus, sodium and calcium between males and females. The serum levels of cholesterol, triglyceride (p<0.001), glucose, total bilirubin (p<0.01) and direct bilirubin (p<0.05) in males, and those of phosphorus, calcium (p<0.01) and sodium (p<0.05) in females were significantly higher as compared to the opposite sexes. CONCLUSIONS: It can be concluded that the studied parameters may be affected by physiological factors such as the sex of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrolyte
  • non- electrolyte
  • Rutilus frisii kutum
  • serum