شیوع استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ‌ متی سیلین در پنیر و کره محلی: یک مطالعه میدانی در تبریز

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

4 مرکز تحقیقات زیست فناوری داروئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

زمینه مطالعه: در سال‌های اخیر جدا سازی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک‌ها بخصوص متی سیلین دام‌ها و مواد غذائی حاصل از آنها افزایش یافته است. هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس‌ ‌مقاوم به متی سیلین در پنیر های سفید و کره های سنتی عرضه شده در تبریز با روش های کشت و PCR و همچنین تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی آنها می باشد. روش کار: در مطالعه حاضر 250 نمونه از پنیر‌های سفید سنتی و کره‌های محلی از مناطق مختلف سطح شهر تبریز ابتدا از نظر آلودگی به استافیلوکوکوس اورئـوس کـوآگـولاز مثبـت به روش کشت مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس ایزوله‌های حاصله توسط روش ‌ بر اساس ژن ‌ جهت تایید استافیلوکوکوس اورئوس و ژن مقاومت متی سیلین A ارزیابی شده و در نهایت الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌ها با استفاده روش دیسک دیفیوژن آگار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: بر اساس روش کشت 26 نمونه از پنیر‌ها و 24 نمونه از کره‌های مورد آزمایش آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت تشخیص داده شدند. این نمونه‌ها به ترتیب 19 و 11 ایزوله بر اساس ‌ با جفت پرایمر ژن ‌ بعنوان استافیلوکوکوس اورئوس مورد تایید قرار گرفتند. از مجموع 30 ایزوله دارای ژن 11 مورد دارای ژن ‌‌‌ بودند. از مجموع 50 ایزوله 11 ایزوله به 4 آنتی بیوتیک، 12 ایزوله ایزوله به 5 آنتی بیوتیک، 6 ایزوله به 6 آنتی بیوتیک، 6 ایزوله به 7 آنتی بیوتیک 6 ایزوله به 8 آنتی بیوتیک 6 ایزوله به 9 آنتی بیوتیک 1 ایزوله به 10 آنتی بیوتیک و 2 ایزوله به 11 آنتی بیوتیک بطور همزمان مقاومت نشان دادند. نتیجه گیری نهایی: در مجموع می‌توان گفت که میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به طیف وسیعی از انواع مختلف آنتی بیوتیک‌ها از همه مهمتر مقاومت به متی سیلین در نمونه‌های مورد آزمایش در حد قابل توجهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Staphylococcus aureus resistant to methicillin in traditional cheese and cream: a study in city of Tabriz, Iran

نویسندگان [English]

 • hamid mirzaei 1
 • Afshin Javadi 1
 • Mahdi Farajli 2
 • Amir Reza Shah Mohammadi 2
 • Ali Reza Monadi 3
 • Abolfazl Barzegar 4
1
2
3
4
چکیده [English]

BACKGROUNDS: In recent years isolation of antibiotic resistant Staphylococcus aureus, especially methicillin resistant Staphylococcus aureus in food and food-producing animals has become more frequent. OBJECTIVES: The aim of this study was to determine the prevalence of MRSA in traditional white cheese and butter presented in Tabriz by culture and PCR techniques, as well as the determination of their antibiotical susceptibility. METHODS: In the present study, 250 traditional white cheese and butter samples were collected from different producers across Tabriz. Evaluation for contamination by coagulase positive Staphylococcus aureus was done using the culturing method. The isolates were subjected to the PCR technique according to the Nuc gene in order to confirm Staphylococcus aureus and methicillin resistance to the gene (mecA) and the antibiotic resistance trend of the isolates were studied by the disc diffusion agar method. RESULTS: The culture of the samples indicated that 26 cheese and 24 butter samples were contaminated by coagulase positive Staphylococcus aureus. Nineteen cheese samples and 11 butter samples were confirmed to be Staphulococcus aureus based on PCR using the Nuc primer gene. From a total number of 30 isolates containing the Nuc gene, 11 had the resistant mec-A gene. In overall, from the evaluated samples 100% of the isolates demonstrated simultaneous resistance to more than 3 antibiotics. CONCLUSIONS: It can be stated that there was a considerable amount of Staphylococcus aureus which was resistant to a variety of antibiotics, most importantly methicillin resistant. Staphylococcus aureus in the evaluated samples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methicillin resistant
 • PCR
 • Staphylococcus aureus
 • traditional cheese
 • traditional cream