مطالعه باقیمانده فورازولیدون در عضله کپور معمولی صید شده از کارگاه‌های پرورشی و درمان شده به روش‌های خوراکی و حمام

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

چکیده

زمینه مطالعه: فورازولیدن آنتی بیوتیکی است که به دلیل مضر بودن برای مصرف کنندگان‌، در آبزی پروری منع مصرف دارد. با اینحال امکان استفاده غیر قانونی آن در مزارع پرورشی وجود دارد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین وضعیت بقایای فورازولیدون در بافت عضلات ماهی کپور معمولی استان خوزستان بود. روش کار: برای اینکار تعداد 100 قطعه ماهی کپور معمولی پرورشی صید و میزان فورازولیدون آنها اندازه گیری گردید. همچنین زمان حذف فورازولیدون از بدن ماهی کپور بطور تجربی به دو روش خوراکی و حمام بررسی گردید و در زمان‌های متوالی از عضلات ماهی‌ها نمونه گیری و فورازولیدون اندازه گیری گردید. نتایج: نتایج حاصل از بررسی مزارع نشان داد که 40 قطعه از ماهی های پرورشی(40 درصد نمونه‌ها) حاوی مقادیر قـابـل انـدازه گیـری از داروی فـورازولیـدون بـودنـد. در بررسی تجربی، در هر دو گروه آزمایشی خوراکی وحمام میزان دارو پس از 10 روز به ترتیب 7614/0±4100/3 و5447/0±3580/2 میلـی گـرم در کیلـوگـرم بـوده اسـت. پـس از 20 روز فقط در گـروه خـوراکـی مقـادیری از دارو شناسایی شد (0474/0±1160/0 میلی گرم در کیلوگرم.) میزان دارو در دو گروه خوراکی و حمام کوتاه مدت (30 روزگی) و گروه شاهد صفر بوده است. مقدار دارو در 10 روزگـی بیـن گـروه خـوراکـی و حمـام کـوتاه مدت تفاوت معنی داری نداشته است (05/0>‌p.) نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتایج احتمالاَ داروی فـورازولیدون در برخی از استخرهای پرورشی به صورت غیر مجاز استفاده شده است. بررسی تجربی هم نشان می دهد زمان حذف کامل فورازولیدون در این گونه ماهی و در شرایط پرورشی استان خوزستان را می توان 30 روز در نظر گرفت. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Furazolidone residues in muscles of the cultured common carp following experimental bath and oral administration

نویسندگان [English]

  • Rahim Peyghan 1
  • Hossein Najafzadeh Varzi 2
  • Elham Jamzadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

BACKGROUNDS: Furazolidon is a prohibited antibiotic not permissible for use in aquaculture. However, some fish farmers may use it illegally. OBJECTIVES: This study was aimed to investigates the residues of Furazolidone in the muscles of cultured Common Carp. METHODS: One handred cultured Common carp were caught and the Furazolidone content of the fishe's muscle was measured using HPLC technique. Furazolidone was administered experimentally to 60 Common carp through two different procedures. The first procedure was applied by a short term bath while the second approach was considered orally. Sampling from the fishe's muscles was done within 10, 20 and 30 days after exposure. RESULTS: The results of this study showed that Furazolidone was detected in the muscles of 40 cultured fish (40%). This study revealed that Furazolidone had been residually retained in the muscles of fish, using both methods, when examining the 10 day samples. The residues were 3.41±0.76 mg/kg, for the oral administration method, and 2.36±0.54 mg/kg, for the bath. There was no significant difference between these two groups (p>0.05). After 20 days, the residue of Furazolidone was not detected in the short term bath group, but it was detected in the oral group. The results indicated that there was a longer retention of the drug in the oral administration group. Subsequently, 30 days after the drug administration for both groups, no Furazolidone was detected in the fishe's muscles. In the control group, for all samples, there was no Furazolidone residue detectable in the fishe's muscles. CONCLUSIONS: This study showed that Furazolidone may be used in some of the fish farms in the Khozestan Province and at least thirty days are needed for drug to be cleared from their bodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common carp
  • drug residue
  • Furazolidone
  • Khozestan