هیدروسالپینکس دو طرفی همراه با هیپرپلازی کیستیک آندومتر: گزارش موردی از بُز

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

5 اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

چکیده

سابقه: هیدروسالپینکس، اتساع لوله‌های رحمی ناشی از انباشته شدن ترشحات است و بندرت در نشخوارکنندگان کوچک رخ می‌دهد. یافته های بالینی: یک رأCس بز ماده 5 ساله از نژاد بومی با سابقه ناباروری به درمانگاه ارجاع شد و کالبدگشایی گردید. در معاینه بالینی قبل از کشتار، تورم موکوسی چرکی قرنیه و ملتحمه، تورم مفاصل و تورم پستان با ترشحات چرکی آبکی دیده شد که دلالت بر ابتلاء دام به بیماری آگالاکسی داشت. در بازرسی دستگاه تناسلی، قسمت قدامی لوله‌های رحمی (آمپول) کاملاً متسع و از یک مایع رقیق شفاف انباشته شده بود. طول قسمت مبتلا 12 سانتیمتر و پهنای آن در ابتدا 3/1 سانتیمتر بود که در انتها به 5/0 سانتیمتر می‌رسید. قسمـت انتهایی لوله‌های رحمی (ایسموس) بدلیل انباشته شدن از اکسودای چرکی به طور کامل مسدود بود. دیواره بدنه و شاخ‌های رحم ضخیم و کیست‌های کوچک فراوان حاوی مایع روشن، به قطر 5/0-3/0 سانتیمتر در سطح آندومتر دیده می‌شد. تخمدان چپ استاتیک و تخمدان راست دارای یک جسم زرد و یک فولیکول بالغ بزرگ بود. آثار چسبندگی تخمدان‌ها به مزوسالپینکس مشاهده گردید. در مطالعه ریزبینی، آتـروفی دیواره ناحیه آمپول، التهاب مزمن دیواره ایسموس (سالپنژیت) و هیپرپلازی کیستیک آندومتر مشاهده گردید. ماهیت مایع جمع شده از نوع ترشحات موکوسی و فاقد آلودگی ثانویه بود. آزمایشات تشخیصی: کشت و آزمایش مستقیم مایع تجمع یافته صورت گرفت. ارزیابی نهایی: عارضه مذکور هیدروسالپینکس دو طرفی همراه با هیپرپلازی کیستیک آندومتر تشخیص داده شد که به علت انسداد لوله‌های رحمی ایجاد گردیده بود.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bilateral hydrosalpinx and cystic endometrial hyperplasia in doe: a case report

نویسندگان [English]

  • Javad Ashrafihelan 1
  • Hossein Hamali 2
  • Hamid Karimi 3
  • Babak Qasemi Panahi 4
  • Saeed Mostofi 5
چکیده [English]

CASE HISTORY: Hydrosalpinx is characterized by the accumulation of thin mucus within the lumen of the oviduct and it is rare in small ruminants. A 5-year-old, horned, mixed breed doe with a history of infertility was necropsied for teaching purposes. CLINICAL PRESENTATIONS: Pre-slaughter examination revealed mucopurulent keratoconjunctivitis, rhinitis, synovitis and mastitis with watery purulent discharge from the mammary glands indicated mycoplasmal infection (agalactia). At necropsy, the carcass was congested. The proximal portions of oviducts (Ampula) were distended, thin-walled and fluctuating in palpation. They were filled with clear thin mucus and were conic shaped, with 12 cm in length and 1.3 cm in width at the base and 0.5 cm at the top. The distal part of oviducts (Isthmus) was filled with semisolid purulent discharge causing total tube obstruction. The wall of the uterus and the uterine horns were thickened and mucosa was hyperplastic in appearance with small cysts which were measured at 0.3-0.5 cm. There was a slight fibrous adhesion between the mesosalpinx and the ovaries. The right ovary contained a corpus luteum, a large graafian follicle and numerous corpora albicans. Microscopically, atrophy of the wall of ampula, chronic inflammation of the isthmus and cystic endometrial hyperplasia was seen. DIAGNOSTIC TESTING: Direct examinations and culture of the exudate showed mucus without any secondary infection. ASSESSMENT: On the basis of macroscopic characteristics and laboratory findings, the condition was diagnosed as a bilateral hydrosalpinx due to obstruction of the distal part of the oviducts along with cystic endometrial hyperplasia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bilateral
  • cystic endometrial hyperplasia
  • Goat
  • hydrosalpinx