هیدروسالپینکس دو طرفی همراه با هیپرپلازی کیستیک آندومتر: گزارش موردی از بُز

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

5 اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

چکیده

سابقه: هیدروسالپینکس، اتساع لوله‌های رحمی ناشی از انباشته شدن ترشحات است و بندرت در نشخوارکنندگان کوچک رخ می‌دهد. یافته های بالینی: یک رأCس بز ماده 5 ساله از نژاد بومی با سابقه ناباروری به درمانگاه ارجاع شد و کالبدگشایی گردید. در معاینه بالینی قبل از کشتار، تورم موکوسی چرکی قرنیه و ملتحمه، تورم مفاصل و تورم پستان با ترشحات چرکی آبکی دیده شد که دلالت بر ابتلاء دام به بیماری آگالاکسی داشت. در بازرسی دستگاه تناسلی، قسمت قدامی لوله‌های رحمی (آمپول) کاملاً متسع و از یک مایع رقیق شفاف انباشته شده بود. طول قسمت مبتلا 12 سانتیمتر و پهنای آن در ابتدا 3/1 سانتیمتر بود که در انتها به 5/0 سانتیمتر می‌رسید. قسمـت انتهایی لوله‌های رحمی (ایسموس) بدلیل انباشته شدن از اکسودای چرکی به طور کامل مسدود بود. دیواره بدنه و شاخ‌های رحم ضخیم و کیست‌های کوچک فراوان حاوی مایع روشن، به قطر 5/0-3/0 سانتیمتر در سطح آندومتر دیده می‌شد. تخمدان چپ استاتیک و تخمدان راست دارای یک جسم زرد و یک فولیکول بالغ بزرگ بود. آثار چسبندگی تخمدان‌ها به مزوسالپینکس مشاهده گردید. در مطالعه ریزبینی، آتـروفی دیواره ناحیه آمپول، التهاب مزمن دیواره ایسموس (سالپنژیت) و هیپرپلازی کیستیک آندومتر مشاهده گردید. ماهیت مایع جمع شده از نوع ترشحات موکوسی و فاقد آلودگی ثانویه بود. آزمایشات تشخیصی: کشت و آزمایش مستقیم مایع تجمع یافته صورت گرفت. ارزیابی نهایی: عارضه مذکور هیدروسالپینکس دو طرفی همراه با هیپرپلازی کیستیک آندومتر تشخیص داده شد که به علت انسداد لوله‌های رحمی ایجاد گردیده بود.‌

کلیدواژه‌ها