تاثیر اسانس آویشن شیرازی و درجه حرارت نگهداری بر باسیلوس سرئوس ATCC11778 در سوپ جو تجارتی

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
توجه و علاقه فزاینده به جایگزینی نگهدارنده‌های شیمایی باانواع طبیعی منجر به انجام مطالعات زیادی بر روی اسانس‌ها وعصارههای گیاهی شده است. در این مطالعه اثر غلظتهای مختلف اسانس آویشن شیرازی شامل (صفر، 005/0، 015/0، 03/0 درصد) روی باکتری باسیلوس سرئوس ATCC11778 در سوپ جو تجارتی در چهار دمای نگهداری 8 و10 و15 و 25 درجه سانتیگراد به مدت 21 روز مورد مطالعه قرار گرفته است. آنالیز یافته‌ها از طریق آزمون دو طرفه ANOVA نشان داد که تاثیر غلظتهای مختلف اسانس بر میزان رشد باکتری از نظر آماری معنی‌دار (01/0p<‌) بود.به طور کلی چنین نتیجه گیری می‌شود که اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک طعم دهنده طبیعی گیاهی اثر حفاظتی علیه باکتری باسیلوس سرئوس در سوپ دارد و می‌تواند برای برخی از مواد غذایی نیز به عنوان افزودنی نگه دارنده استفاده شود.
واژه‌های کلیدی: اسانس آویشن شیرازی، باسیلوس سرئوس، سوپ جو تجارتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF ZATARIA MULTIFLORA BOISS. ESSENTIAL OIL ON THE GROWTH OF BACILLUS CEREUS ATCC 11778 IN A COMMERCIAL BARLEY SOUP

نویسندگان [English]

  • Majid Alipour- Eskandani
  • Ali Misaghi
  • Afshin Akhondzadeh-basti
  • Taghi Zahraei-Salehi
  • Saeed Bokaie
  • Negin Noori
چکیده [English]

Abstract:
The growing interest in substitution of chemical food preservatives by naturalones has fostered researchs on plantessentiak oils and extracts. In this study effect of different concentrations of Zataria multiflora Boiss. Essential oil (0, 0.005, 0.015 and 0.03%) on Bacillus cereus ATCC 11778, (103cfu /ml), was evaluated using sterilized samples (16 bottles containing 80 ml barley soup) and 4 different incubating temperatures (8, 10, 15 and 25 ?C) during 21 days. Data analysis was done using two way ANOVA. It was found that effect of different concentrations of essential oil on growth rate of Bacillus cereus ATCC 11778 was statistically significant (p<0.01). The results suggested that Zataria multiflora Boiss. essential oil can be considered as a natural preservative in some foods
Key words: Zataria multiflora Boiss., Essential oil, Bacillus cereus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zataria multiflora Boiss.
  • Essential oil
  • Bacillus cereus.