مقایسه فلور قارچی مجرای شنوایی خارجی و لاله گوش گربه‌های سالم موکوتاه اهلی و ایرانی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، ‌دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 مرکز تحقیقات قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه اپیدمیولوژی و بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه: قارچ‌ها یکی از عوامل شایع بیماریزا در التهاب مجرای شنوایی خارجی بشمار می روند. هدف: هدف این مطالعه مقایسه فلور قارچی مجرای شنوایی خارجی و بخش مقعر لاله گوش گربه‌های نژاد ایرانی و موکوتاه اهلی سالم بود. روش کار: نمونه برداری از 120 قلاده گربه سالم (60 قلاده نژاد ایرانی و 60 قلاده نژادموکوتاه اهلی) با استفاده از روش نوار چسب و سواب انجام شد. نتایج:‌ ‌از مجموع 103 مورد کشت مثبت، 83 مورد (6/80)% مربوط به قارچ‌های رشته ای بود. عفونت‌های درماتوفیتی در 3 مورد (5)% تشخیص داده شد. آلودگی‌های مخمری نیز در20 مورد (4/19)% وجـود داشـت. بـراسـاس نتـایـج ایـن مـطـالعـه تفـاوت معنـی‌داری بیـن فلـور قـارچـی گـوش در گـربـه‌های ایرانی و موکوتاه اهلی وجود نداشت. نتیجه‌گیری‌نهایی: در مجرای شنوایی و لاله گوش بسیاری از گربه های سالم قارچ های مخمری و رشته ای وجود دارد که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب ممکن است شکل بیماریزا پیدا کنند. همچنین عوامل درماتوفیتی ممکن است در گربه‌های به ظاهر سالم به صاحبانشان منتقل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparision of auricle and external ear canal fungal flora between healthy domestic short-hair and Persian cats

نویسندگان [English]

  • Shahram Jamshidi 1
  • Shahram Jamshidi 1
  • Ali Reza Khosravi 2
  • Hesamodin Akbarain 3
1
2
3
چکیده [English]

BACKGROUND: Fungal agents are considered as one of the most prevalent organisms in external otitis. OBJECTIVES: The aim of this study was to compare the fungal flora of external ear canal and concave surface of auricle in healthy Persian and Domestic Short Hair (DSH) cats. METHODS: Samples were collected from 120 healthy cats (60 Persians and 60 DSH) with swab and cellophane tape. RESULTS: Out of 103 (85.8%) organisms isolated from cats, 83 (80.6%) were identified as molds. infection with Dermatophytes were detected in 3 (5%) samples. Yeasts were also present in 20 (19.4%) cats. Based on the results of this study there wasn't any significant difference in fungal flora of the ear canal between Persian and DSH cats. CONCLUSIONS: Ear canal and pinna in most of healthy cats harbor fungal filamentous and yeast organisms that maybe pathogenic in suitable conditions. Furthermore dermatophyte organisms in apparently healthy cats can be transmitted to their owners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • domestic short hair cats
  • external ear
  • fungal flora
  • persian cats