اثر عصاره دارواش و سیاه دانه بر بقاء فاکتورهای رشد و مقاومت در برابر عفونت با آئروموناس هیدروفیلا در ماهی طلایی

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌اخیراً، استفاده از محرک‌های ایمنی و رشد با منشاء گیاهی در آبزی‌پروری در سرتاسر جهان رواج یافته است. هدف: ‌این مطالعه بـه‌منـظـور بـررسی اثر تجویز خوراکی عصاره‌های دو گیاه دارواش ‌(Viscum album)‌ و سیاه‌دانه ‌(Nigella sativa) ‌بر میزان بازماندگی، فاکتورهای رشد و مقاومت در برابر عفونت با آئروموناس هیدروفیلا‌ ‌در ماهی طلایی ‌(Carassius auratus) انجام شد. روش کار:‌ ‌270 قطعه ماهی طلایی به دو گروه ایمن و غیرایمن و هر گروه به سه تیمار دارواش، سیاه‌دانه و کنترل (در سه تکرار) تقسیم شدند. ماهی‌های هر تیمار به مدت 49 روز با خوراک حاوی5/0% عصاره تغذیه شد، گروه کنترل با خوراک فاقد عصاره تغذیه گردید. در انتهای دوره، میزان بازماندگی، فاکتورهای رشد و مقاومت در برابر عفونت با باکتری آئروموناس هیدروفیلا‌ ‌بین تیمارها مقایسه شد. نتایج: درصد تلفات ماهی‌ها در گروه‌های مختلف 33/9 تا 12% بود و تجویز این دو عصاره تاثیری در میزان بازماندگی تیمار‌ها نداشت (05/0‌p>‌.) ضریب تبدیل غذایی و درصد افزایش وزن در تیمار دارواش به‌ترتیب 31/0±56/2 و 05/25±6/131% و در تیمار کنترل به‌ترتیب 37/0±12/3 و 53/4±2/73% بود که در تیمار دارواش افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0‌p<‌)، ولی در تیمار سیاه‌دانه فاکتورهای رشد تغییر معنی‌داری نسبت به تیمار کنترل نداشتند (15/0=‌p.) تلفات بعد از چالش باکتریایی نیز در تیمارهای تغذیه‌شده با دارواش کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0‌p<‌)، به‌طوری‌که تلفات در تیمار ایمن و غیرایمن تغذیه‌شده با دارواش به‌ترتیب 40 و 80% بود، درصورتی‌که در تیمارهای کنترل به‌ترتیب 3/63 و 100% بود. سیاه‌دانه تاثیری در تلفات بعد از چالش ایجاد ننمود (45/0=‌p.) نتیجه‌گیری‌نهایی: ‌مصرف خوراکی عصاره دارواش در ماهی طلایی اثرات تحریک ایمنی و رشد مشابه آنچه در حیوانات خونگرم گزارش شده دارد ولی سیاه‌دانه فاقد چنین اثراتی است.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Viscum album and Nigella sativa extracts on survival rate, growth factors and resistance to Aeromonas hydrophila infection in gold fish (Carassius auratus)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Alishahi
  • Mehrzad Mesbah
چکیده [English]

BACKGROUND: Recently several types of herbal immune and growth stimulants have been used in aquaculture troughout the world. OBJECTIVES: This study was performed to evaluate the effects of oral administration of Viscum album and Nigella sativa extracts, on survival rate, growth factors and resistance against Aeromonas hydrophila infection in gold fish. METHODS: 270 gold fishes were divided into 2 immune and non-immune groups and each group into 3 treatments; V.album, N.sativa and control (each with 3 repeats). Each treatment groups fed for 7 weeks with food supplemented with 0.5% of V.album, N.sativa or water. At the end of treatment, survival rate, growth factors and resistance to A.hydrophila infection were compared among the groups. RESULTS: Percentage of mortality in different groups were 9.33 to 12% and prescription of either extracts has no significant effect on survival of groups (p>0.05). Food conversion rate and percentage of weight gain were 2.56±0.31 and 131.6±25.05% in V.album treatment and 3.12±0.37 and 73.2±4.53% in control treatment, respectively which showed a significant increase (p<0.05), growth factors didn't show any significant difference between N.sativa and control treatments (p=0.15). Mortality rate after bacterial infection showed a significant decrease in V.album treatment (p<0.05) in a way that mortality in V.album treatments of immune and non-immune groups were 40 and 80% and in control treatment were 63.3 and 100%, respectively. N.sativa had no significant effect on mortality after challenge (p=0.45). CONCLUSIONS: Oral administration of V.album in gold fish has similar effects on immune and growth stimulation as those reported in other warm-blooded animals but N. sativa didn't show such effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • Gold fish
  • growth factores
  • Nigella sativa
  • Viscum album extract