مهار رشد و تغییرات مورفولوژیکی پنی سیلیوم سیترینوم در پاسخ به اسانس آویشن شیرازی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی‌، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

3 گروه قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه: توجه وعلاقه فزاینده به جایگزینی نگهدارنده‌های شیمیایی با انواع طبیعی منجر به انجام مطالعات زیادی بر روی اسانس‌ها وعصاره‌های گیاهی شده است. هدف: هدف از این مطالعه، ارزیابی اثراسانس بر روی رشد، درصد مهار رشد و مورفولوژی پنی سیلیوم سیترینوم‌ ‌می‌باشد. روش کار: در این مطالعه اثر غلظت‌های مختلف اسانس آویش شیرازی روی رشد،اسپورزایی و مر فولوژی کپک‌ ‌پنی سیلیوم سیترینوم‌ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج: تمام غلظت‌های مورد بررسی دارای اثر معنی‌داری برروی رشد و اسپورزایی پنی سیلیوم سیتر ینوم بودند . میزان MIC و MFC ،ppm400 به دست آمد. در بررسی میکرو سکوپ الکترونی، اسپورزایی شدید گروه کنترل در مقابل اسپورزایی اندک گروه تیمار مشاهده شد. هـم چنیـن در گروه تیمار تغییرات مرفولوژی شامل چین خوردگی و فرو رفتگی سطح و از بین رفتن شفافیت و یکنواختی سطح‌هایف مشاهده شد. نتیجه‌گیری‌نهایی: به طور کلی چنین نتیجه‌گیری می‌شود که اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک طعم دهنده طبیعی گیاهی اثر حفاظتی علیه کپک‌ها دارد و می‌تواند برای برخی از مواد غذائی به عنوان نگه دارنده استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth inhibition and morphological alterations to Penicellium citrinium in response to Zataria multiflora boiss. essential oil

نویسندگان [English]

 • ali misaghi 1
 • Ali Misaghi 1
 • Afshin Akhondzadeh 1
 • Hamid Reza Gheisari 2
 • Ali Reza Khosravi 3
 • Hasan Gandomi 1
 • Hadi Ebrahimnejad 2
چکیده [English]

Background: The growing interest in substitution of chemical food preservative with natural ones has fostered researches on plant essential oils and extracts. Objectives: The purpose of the current study was to evaluate the effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil on growth respose, the percent of growth inhibitory and morphology of Penicellium citrinum. Methods: Different concentrations of the essential oil (0, 50, 100, 200, 400, 600 ad 1000 ppm) were used in agar dilution method to evaluate growth and spore production parameters. The cultured mold were studied by scanning electron microscope. Values among groups were compared using 1-way ANOVA. Results: It was found that the effect of different concentrations of essential oil on radial growth and sporulation was statistically significant (p<0.05). The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) both were 400ppm. According to scaning electron microscopy the treatment with the oil led to alterations in hyphal morphology. Conclusions: Our results suggest that Zataria multiflora Boiss. essential oil can be used as a natural preservative against Pencillium citrinum in foods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Growth
 • Penicellium citrinium
 • Spore
 • Zataria multiflora boiss. essential oil