تأثیر فاکتورهای اقلیمی استان‌های ایرانی حاشیه دریای خزر بر بیماری لایم بورلیوز سگ‌ها

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

4 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

5 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

6 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمـیـنــه مــطــالـعــه:‌ لایـم بــورلـیــوز، بـیـمــاری مـهـم زئــونــوز بـا گستـرش جهـانـی اسـت کـه تـوسط اسپیـروکـت‌هـای کمپلکـس Borrelia burgdorferi sensu lato ایجاد می‌شود. تا کنون گزارشی در این خصوص در سگها از ایران منتشر نشده است. هدف:‌‌ ‌‌تعیین میزان شیوع سرولوژیک پادتن‌های ایجادشده علیه کمپلکس B. burgdorferi sensu lato ‌در سگ‌ها‌‌در سه استان خزری ایران و مطالعه تاثیر فاکتورهای خطر اقلیمی بر آن از اهداف اولیه این مطالعه هستند. روش‌کار:‌ ‌بین تیر تا شهریور 1388، مطالعه‌ای سرواپیدمیولوژیک روی 273 قلاده سگ در سه استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان، زیستگاه شناخته‌شده کنه ‌‌(Ixodes ricinus)‌‌ در ایران، انجام شد. به‌منظور بررسی رابطه توزیع آلودگی و فاکتورهای اقلیمی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، موقعیت مکانی سگ‌های سرم مثبت و سرم منفی روی نقشه فاکتورهای اقلیمی استا‌ن‌های گیلان، مازندران و گلستان تلفیق گردید. در بررسی‌های آماری، از رگرسیون چندمتغیره و روابط همبستگی استفاده شد. نتایج:‌ ‌از 273 نمونه سرم سگ اخذشده در کل منطقه مورد مطالعه، 22 مورد (1/8)% علیه کمپلکس B. burgdorferi sensu lato پادتن داشتند. میزان شیوع سرمی burgdorferi sensu lato .Bدر استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به ترتیب 0/0( %91/0)، 2/2( %91/2) و 22( %91/20) تعیین گردید. دمای متوسط سالانه رابطه مثبت و معنی‌‌داری با درصد شیوع سرمی لایم بورلیوز در سگ‌های سه استان شمالی کشور داشت (05/0‌p<‌‌.) نتیجه‌گیری‌نهایی:‌‌ ‌با توجه به شیوع سرمی لایم بورلیوز در سگ‌های سه استان خزری ایران، این بیماری به‌خصوص در استان گلستان بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این، اولین مطالعه در مورد تاثیر فاکتورهای اقلیمی بر لایم بورلیوز سگ‌ها در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of climatic factors on canine Lime borreliosis in Iranian Caspian sea littoral provinces

نویسندگان [English]

 • Mohsen Hanifeh 1
 • Abdolali Malmasi 2
 • Mahmood Davudi 3
 • Gholam Reza Nikbakht 4
 • Sedigheh Nabian 5
 • Ali Reza Bahonar 6
 • Taghi Zahraei Salehi 4
 • Sadegh Rahbari 5
1
2
3
4
5
6
چکیده [English]

BACKGROUND: Lyme borreliosis is a worldwide zoonotic disease caused by spirochetes of the Borrelia burgdorferi sensu lato complex. There are no reports on this subject in dogs from Iran. OBJECTIVES: Determining the serologic prevalence level of produced antibodies against Borrelia burgdorferi sensu lato complex in three Caspian littoral provinces of Iran and studying the effect of climatic risk factors on it are the first aims of this study. METHODS: During the period from July to September 2009 a seroepidemiological study was conducted on 273 dogs in three Caspian provinces of Guilan, Mazandaran and Golestan, Iran's known habitats of tick (Ixodes ricinus). In order to study the correlation between infection distribution and climatic factors by geographic information system (GIS), geographic position of seronegative and seropositive dogs was overlaid on climatic maps of Guilan, Mazandaran and Golestan provinces. Multivariate regression model and correlation matrix analyses were used for statistical analysis. RESULTS: From 273 serum samples in the whole studied area, 22 (8.1%) showed antibodies against B. burgdorferi sensu lato complex. The seroprevalence of B. burgdorferi sensu lato in provinces of Guilan, Mazandaran and Golestan were 0.0% (0.91), 2.2% (2.91) and 22% (20.91), respectively. Mean annual temperature had positive and significant correlation with B. burgdorferi sensu lato complex seroprevalence in sampled dogs of the three north provinces (p<0.05). CONCLUSIONS: Regarding the seroprevalence of Lyme borreliosis in dogs of three Caspian provinces of Iran, more attention must be paid to this disease, especially in Golestan province. This is the first study on the role of climatic factors in canine Lyme borreliosis in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caspian provinces
 • climatic factors
 • Dog
 • Iran
 • lyme borreliosis