تأثیر مکمل مخمری بر رشد و سیستم ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان ‌(Oncorhynchus mykiss)‌

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه

2 گروه شیلات، گرایش تکثیر و پرورش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی برای تقویت رشد و ایمنی آبزیان به جای ترکیبات شیمیایی و صناعی ترجیح داده می‌شود. هدف: در این راستا هدف از بررسی حاضر، ارزیابی تاثیر عصاره و پودر هیدرولیز شده مخمر ساکارومایسس سرویسیه‌ ‌بر‌ ‌پارامترهای‌ ‌رشد و مقاومت ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در برابر استرس‌های دما و کمبود اکسیژن به همراه مواجه تجربی با باکتری بیماریزای یرسینیا روکری‌ ‌بود. روش کار: برای این منظور تعداد 600 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی g5 ± 50 از یکی از مزارع پرورش ماهی خریداری و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از سازگاری با شرایط آزمایشگاهی ماهیان به صورت تصادفی به چهار گروه هر کدام با سه تکرار تقسیم شدند. یک گروه به عنوان شاهد انتخاب و فقط با غذای تجاری تغذیه شد اما سه گروه دیگر به همراه غذای تجاری میزان یک درصد عصاره مخمر، پودر هیدرولیز شده و ترکیبی از عصاره و پودر مخمر را دریافت کردند. پرورش ماهیان در حوضچه‌های پلی اتیلنی L300 و به مدت 60 روز صورت گرفت. زیست سنجی در روزهای صفر و 60 مطالعه انجام شد، همچنین در روز 60، ماهیان با استرس دما و کمبود اکسیژن روبرو شدند و یک آزمایش تجربی نیز برای مواجه باکتریایی با یرسینیا روکری‌ ‌طراحی گردید. نتایج: نتایج نشان داد که استفاده توام عصاره و پودر هیدرولیز شده ساکارومایسس سرویسیه‌ ‌به طور معنی‌دار (021/0)p=سبب بهبود شاخص‌های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان در مقایسه با گروه شاهد می‌گردد. همچنین نتایج ثابت کرد که میزان بقاء ماهیان پس از تغذیه با ترکیب عصاره و پودر مخمر به طور معنی‌داری در مواجه شدن با استرس دما (59/4 ± 55/69)%، کمبود اکسیژن (34/5 ± 55/96)% و بیماری یرسینیوز (18/2 ± 11/49 )% نسبت به گروه شاهد افزایش می‌یابد. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان با عصاره و پودر مخمر به صورت ترکیبی می‌تواند سبب بهبود شاخص‌های رشد و افزایش مقاومت در برابر استرس و بیماری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of yeast supplementation on the growth and immune system in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Amir Tukmechi 1
  • Mojgan Bandboni 2
چکیده [English]

BACKGROUND: Today, uses of natural substances are preferred to chemical and synthetic compounds for growth and immune enhancement of aquatic organisms. OBJECTIVES: The aim of this research was to evaluate the effect of Saccharomyces cerevisiae extract and hydrolyzed powder on growth parameters and resistance of rainbow trout against temperature and hypoxia stresses with a bacterial challenge. METHODS: For this purpose six hundred rainbow trout (50 ± 5 g mean weight) were purchased from a local fish farm and transferred to the laboratory. After acclimatization to the laboratory conditions the fish were randomly divided into four groups each with triplicate. The first group was fed with a commercial diet (control) while the other groups received yeast extract, hydrolyzed powder and a mixture of them with the commercial diet. Fish were cultured in a 300 l polyethylene tank for 60 days and growth parameters were analyzed at days 0 and 60. Also, at the end of study the fish were challenged with hypoxia and temperature stresses with an experimental bacterial infection. RESULTS: Results showed that the extract and hydrolyzed powder of Saccharomyces cerevisiae in combination significantly (p=0.021) improved rainbow trout growth parameters compared with the control. The results also proved that fish survival significantly increased following feeding with a mixture of the extract and hydrolyzed powder after thermal (69.55±4.59), hypoxia (96.55±5.34) and yersiniosis (49.11± 2.18) challenge than the control. CONCLUSIONS: Dietary administration of yeast extract with mixture of hydrolyzed powder of Saccharomyces cerevisiae could improve rainbow trout growth parameters and increase the resistance against stresses and disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • Rainbow trout
  • Saccharomyces cerevisiae extract and hydrolyzed powder
  • Stress