مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری (ساف مانان، Bio-MOS و فرمکتو) بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزا و نیوکاسل در مرغ‌های تخم‌گذار

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: به منظور بررسی اثرات منابع مختلف پری‌بیوتیک بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار این مطالعه انجام شده است.‌ ‌هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه، مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی‌بادی آنفولانزا و نیوکاسل در مرغ‌های تخم‌گذار بوده است. روش کار:‌ ‌این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، شامل تیمار 1) جیره شاهد (فاقد پری‌بیوتیک)؛ تیمار 2) جیره شاهد+پری‌بیوتیک ساف‌مانان؛ تیمار 3) جیره شاهد+پری‌بیوتیک ‌ Bio-MOS‌ و تیمار 4) جیره شاهد+پری بیوتیک فرمکتو، و با 5 تکرار و نیز 12 قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع با 240 قطعه مرغ تخم گذار سویه‌ی ( LSLتخم سفید) به مدت 11 هفته از سن 33 الی 44 هفتگی، انجام گردید. نتایج:‌ ‌نتایج نشان داد که افزودن پری‌بیوتیک به جیره غذایی مرغ‌های تخم‌گذار تأثیر معنی‌داری بر خوراک مصرفی، درصد تولید و ضریب تبدیل غذایی نـداشـت. در حـالـی که استفاده از پری‌بیوتیک در جیره غذایی میانگین وزن تخم‌مرغ و توده تخم‌مرغ را نسبت به گروه شاهد، به طور معنی‌داری (05/0‌p<‌)‌ افزایش داد. استفاده از پری‌بیوتیک وزن پوسته، وزن مخصوص تخم‌مرغ و ضخامت پوسته تخم را نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری (05/0‌p<‌) افزایش داد. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از پری‌بیوتیک در جیره‌های غذایی، تیتر آنتی‌بادی بر علیه آنفولانزا و نیوکاسل را نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری افزایش (05/0‌p<‌)‌ می‌دهد. نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌نتایج این آزمایش نشان داد که اثرات منابع مختلف پری‌بیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار مشابه است. به هر حال، استفاده از پری‌بیوتیک در جیره غذایی، سبب بهبود عملکرد و پاسخ ایمنی پرنده در مواجهه با بیماریهای آنفلوآنزا و نیوکاسل می‌گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acomparison of the effects of commercial prebiotic (safmannan®, biomos ® and fermacto®) on performance, egg quality and antibody titer of Avian Influenza and Newcastle disease in laying hens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shahir
  • Maryam Sharifi
  • Omid Afsarian
  • Seyed Saeed Mosavi
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Effects of different sources of prebiotic on performance and immune
response in laying hens were evaluated in this study. OBJECTIVES:The aim of this experiment
was to compare the effects of commercial prebiotics on performance, egg quality and
antibody titer against Newcastle disease (ND) and Avian Influenza (AI) in laying hens.
METHODS:The experiment was performed for 11 weeks (from 33 to 44 weeks of age) on 240
laying hens (the LSL strain), in a completely randomized design with 4 treatments, and 5
replicate for each treatment and 12 birds for each replicate. Treatments were: 1) control; 2)
control +Safmannan®; 3) control +Bio-Mos® and 4) control +Fermacto®. RESULTS: The
results showed that feed intake, feed conversion ratio and egg production percentage were not
affected by different sources of prebiotic. However, egg weight and egg mass were
significantly increased (p<0.05) by adding prebiotic, in comparison with control diet. Egg
specific gravity and shell thickness were increased (p<0.05) by prebiotic addition. The results
of experiment showed that antibody titers against AI and ND were significantly increased
(p<0.05) by prebiotics compared with control group. CONCLUSIONS:The results showed that
the effects of different sources of prebiotic on performance and immune response of laying
hen are similar. However, inclusion of prebiotic in the diet results in improvement of the
performance and antibody titer against Influenza and Newcastle.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibody titer
  • egg quality
  • Laying Hen
  • performance
  • Prebiotics