تأثیر افزودن عصاره ژل آلوئه ورا به جیره غذایی مرغ‌های گوشتی بر پراکسیداسیون چربی فیله سینه در حالت انجماد

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان– ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان–ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: در راستای ارتقاء ماندگاری اکسیداتیو محصولات گوشتی، استفاده از فرم خوراکی افزودنی‌های طبیعی به خصوص با منشاء گیاهی در حال افزایش می‌باشد. گیاه آلوئه ورا که قدرت آنتی اکسیدانی آن در مطالعات آزمایشگاهی گذشته به اثبات رسیده است می‌تواند یک انتخاب مناسب در جهت نیل به این هدف باشد. هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر پراکسیداسیون چربی فیله سینه مرغهای گوشتی در مدت نگهداری به حالت منجمد طراحی شده است. روش کار: 54 جوجه یک روزه گوشتی در سه گروه شامل گروه دریافت کننده رژیم غذایی پایه به عنوان کنترل و دو گروه تیمار با دریافت mg/kg100 و 300 عصاره متانولی ژل آلوئه ورا در جیره گروه بندی شدند و به مدت 6 هفته با این برنامه غذایی تغذیه شدند. بعد از گذر از این دوره پرورش جوجه‌ها ذبح و خونگیری شده و فیله‌های سینه آنها به مدت 9 ماه در oC 20–  نگهداری شد. در بازه‌های زمانی 1، 3، 6 و 9 ماه نگهداری در حالت انجماد میزان پراکسیداسیون لیپید‌ها با آزمون‌های شیمیایی ( شامل عدد پراکسید و )TBARS و همچنین ارگانولپتیک سنجیده شد. نتایج:‌ ‌نتایج نشان داد که جیره حاوی mg/kg300 عصاره متانولی ژل آلوئه ورا با اخذ پارامترهای ‌PV‌، ‌TBARS‌و ارگانولپتیک kg™meq6/9، mg/kg67/92 و 3/6  در مقایسه با گروه کنترل با ‌PV‌، ‌TBARS‌و تست حسی kg™meq2/15،  mg/kg33/139  و 3 در روز نهایی آزمایش توانست به صورت معنی‌دار پراکسیداسیون چربی را در گوشت  سینه مرغ‌ها به تأخیر بیندازد (05/0< p‌). نتیجه گیری‌نهایی:‌ ‌این مطالعه نشان داد که عصاره متانولی ژل آلوئه ورا می‌تواند به عنوان یک مکمل غذایی در جیره طیور گوشتی برای جلوگیری از فساد اکسیداتیو گوشت سینه مرغ در حالت انجماد مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of dietary Aloe vera gel extract supplementation on lipid peroxidation of broiler breast fillets during frozen storage

نویسندگان [English]

 • Ashkan Jebelli javan 1
 • Morteza Saberi 1
 • Abbas Javaheri Vayeghan 2
 • Sahar Ghaffari Khaligh 3
 • Hidokht Rezaian 1
 • Narges Nejabat 1
1 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan-Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan-Iran
3 3Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: To improve the oxidative stability of meat products, the use of the dietary form of natural additives, especially those with plant origin is increasing. Aloe vera plant, the in vitro antioxidant effect of which has been previously discussed, is a potential candidate for this purpose. OBJECTIVES: This study was designed to evaluate the effects of feed sup-plementation with Aloe vera gel extract on lipid peroxidation of broiler breast fillets during frozen storage. METHODS: Fifty-four 1-day old broilers were allocated into three groups (basal diet as control, basal diet supplemented with 100 and 300 mg/kg methanol extract of Aloe vera gel) and fed for 6 weeks. In the term, chicks were slaughtered and their breast fillets were stored at -20°C for 9 months. Lipid peroxidation was assessed after 1, 3, 6 and 9 months of frozen storage using chemical (PV and TBARS) and sensory evaluations. RESULTS: Results indicated that incorporation of 300 mg/kg Aloe vera gel methanol extract in broiler diets caused the delay of lipid peroxidation in raw breast meat (with 9.6 meq/kg, 92.67 µg/kg and 6.3 in PV, TBARS and Sensory evaluations, respectively) in comparison with control sample ( with 15.2 meq/kg, 139.33 µg/kg and 3 in mentioned evaluations) at the last day of the experiment (p<0.05). CONCLUSIONS: This study showed that methanol extract of Aloe vera gel can be considered as a dietary supplementation substance in chicken diet and can delay the oxidative spoilage of chicken breast fillets during frozen spoilage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dietary supplementation
 • Aloe vera gel extract
 • Antioxidant activity
 • broiler meat
 • Frozen storage