اثر سیدر، هورمون eCG و روش تلقیح مصنوعی بردرصد آبستنی و نرخ بره‌زایی میشهای نژاد زل

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران– ایران

2 گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج–ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: استفاده از انواع پروتکل‌های همزمانی فحلی و روش‌های تلقیح مصنوعی نرخ باروری متفاوتی در گوسفند نشان داده است. هدف:‌ ‌هدف این مطالعه بررسی نرخ آبستنی و بره زایی به دنبال دوره‌های درمانی متفاوت پروژسترون، هورمون  ‌eCG و همچنین تلقیح مصنوعی به دو روش لاپاراسکوپی و ترانس واژینال  در میش‌های نژاد زل بود. روش کار:‌ ‌180 رأCس میش 3 تا 4 ساله از نژاد زل با میانگین وزنی kg‌5/2±5/45  در این آزمایش استفاده شدند. میش‌ها به صورت تصادفی در سه گروه مساوی 60 تایی قرار داده شدند. میش‌های هر یک از گروه آزمایشی برای مدت 10 (گروه الف)، 12 (گروه ب) و 14 (گروه ج) روز سیدرگذاری شدند. همزمان با سیدر برداری، میش‌های هر گروه در 3 زیر گروه 20 تایی قرار داده شده و به ترتیب به هر زیر گروه صفر (کنترل)، 400 و500 واحد ‌eCG‌ تزریق شد. 54 ساعت بعد از سیدربرداری، میش‌های هر 3 زیرگروه به دو زیر گروه 10تایی تقسیم و یک گروه به روش لاپاراسکوپی و گروه دیگر به روش ترانس واژینال تلقیح مصنوعی شدند. نتایج:‌ ‌نتایج نشان داد که تزریق هورمون ‌eCG‌ همزمان با برداشت سیدر در هر 3 گروه آزمایشی باعث افزایش نرخ آبستنی می‌‌گردد، اما تنها در 2 گروه آزمایشی الف و ب (10 و 12 روز سیدرگذاری) تعداد میـش‌هـای فحل را افزایش داد. تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی نسبت به ترانس واژینال باعث افزایش درصد آبستنی و نرخ بره زایی شد. نتیجـه‌گیری‌نهایی: تزریق 500 واحد هورمون ‌eCG‌ همزمان با برداشت سیدر و تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی بهترین راندمان آبستنی و بره‌زایی را در میش‌های نژاد زل نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of CIDR, eCG and artificial insemination on conception rate and lambing rate in Zell ewes

نویسندگان [English]

  • Reza Masoudi 1
  • Armin Towhidi 2
  • Hamed Kermani Moakhar 2
  • Saeid Zeinoaldini 2
  • Samira Hasanpour Bashi 3
1 Young Researchers club and Elites, Sciences and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran- Iran
2 Department of Animal Sciences, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj- Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Ferdowsi, Mashhad- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Use of different estrus synchronization protocols and artificial insemination methods made variations in fecundity of Iranian Zell ewes. OBJECTIVES: The purpose of the present study was to investigate pregnancy and lambing rates in Zell breed ewes following diverse progesterone treatment durations, eCG treatment doses and artificial insemination by transvaginal and/or laparoscopy methods. METHODS: 180 cyclic, multiparous Iranian Zell ewes 45.5±2.5kg, were used in this experiment. The ewes were allocated randomly to 3 different groups (n = 60). Estrus was synchronized using CIDR for 10 (A group), 12 (B group) and 14 (C group) days. At CIDR removal time, the ewes in each group was assigned into 3 subgroups (n = 20 and received eCG (0, 400 and 500 IU), respectively. 54 hours after CIDR removal, the ewes in each subgroup was randomly divided into 2 equal groups (n=10) and inseminated by transvaginal and laparoscopy, respectively. RESULTS: While combination of eCG treatment and CIDR removal increased pregnancy rate in all groups, the number of estrus have been augmented only in A and B groups. The artificial insemination by laparoscopy method made higher pregnancy and lambing rate compared to transvaginal technique. CONCLUSIONS: 500 IU eCG administration simultaneous with CIDR removal and artificial insemination by laparoscopy exhibited the best performance for pregnancy and lambing rate in Iranian Zell ewes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • laparoscopy
  • pregnancy rate
  • Zell ewe