دوره و شماره: دوره 69، شماره 2، تیر 1393 
مقایسه دقت تشخیص اولتراسونوگرافی و رادیولوژی در بررسی روند التیام نقیصه‌های استخوانی با اندازه بحرانی در استخوان زنداعلی در خرگوش

صفحه 103-110

10.22059/jvr.2014.35019

پگاه عباس نیا؛ محمد مهدی دهقان؛ محمد ملازم؛ سید مهدی نصیری دهقان؛ علیرضا وجهی؛ داود شریفی؛ بهزاد پوررضا؛ سعید فرزاد مهاجری


بیماریزایی استرپتوکوکوس اینیایی در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی

صفحه 119-125

10.22059/jvr.2014.50985

مهدی سلطانی؛ محمد مازندرانی؛ سید سعید میرزرگر؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ علی طاهری میرقائد؛ حسینعلی خوشباور رستمی


اثر سیدر، هورمون eCG و روش تلقیح مصنوعی بردرصد آبستنی و نرخ بره‌زایی میشهای نژاد زل

صفحه 133-139

10.22059/jvr.2014.35029

رضا مسعودی؛ آرمین توحیدی؛ حامد کرمانی موخر؛ سعید زین الدینی؛ سمیرا حسن پور باشی


اثرات عصاره آبی گلرنگ بر دستگاه تناسلی موش ماده

صفحه 141-149

10.22059/jvr.2014.50987

سعید حبیبیان دهکردی؛ محمد شادخواست؛ محمد هادی شاطری؛ جهانگیر کبوتری؛ پژمان میرشکرایی


روند تغییرات سالانه هورمون‌های استروئیدی جنسی مولدین ماده بنی

صفحه 159-164

10.22059/jvr.2014.50989

تکاور محمدیان؛ سیدنادر آلبوشوکه؛ علی محمدیان؛ مهرزاد مصباح؛ اسماء محمدی؛ طاهره شیرالی


ارزیابی همبستگی مقدار فیبر مؤثر جیره با pH مایع شکمبه در گاوهای شیری

صفحه 183-189

10.22059/jvr.2014.50992

افشین رئوفی؛ محمدقلی نادعلیان؛ جواد تاجیک؛ غلامرضا محمدی؛ علیرضا باهنر


بررسی میزان جیوه در میگوهای عرضه شده در بازار تهران

صفحه 191-195

10.22059/jvr.2014.50993

ساناز عراقیه فراهانی؛ سهیل اسکندری؛ بهروز اکبری آدرگانی؛ محمدرسول هادیانی؛ َشهرام شعیبی