نقش گلیسین و گیرنده NMDA گلوتامات در تنظیم مرکزی اخذ غذا در جوجه خروسهای گوشتی

نویسندگان

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: گلیسین یک میانجی عصبی مهاری در سیستم اعصاب مرکزی است و نقش آن بر اخذ غذا در پستانداران به اثبات رسیده است. هدف:‌ ‌در این پژوهش نقش گلیسین بر تنظیم مرکزی اخذ غذا در جوجه خروس‌های گوشتی (نژاد راس 308) مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: این مطالعه در 6 مرحله انجام شد. در مراحل اول، دوم و سوم پژوهش، گلیسین (با دزهای nmol50، 100 و ‌ 200)،‌  NFPS ‌(مهار کننده ترانسپورتر گلیسین با دزهای nmol25، 50 و 100) و استریکنین هیدروکلرید ( آنتاگونیست رقابتی گیرنده‌های پس سیناپسی گلیسین با دزهای nmol10، 50 و 250) به صورت داخل بطنی– مغزی تزریق شدند. در مراحل چهارم، پنجم و ششم تحقیق، اثر پیش تزریق nmol( NFPS100)، استریکنین nmol(250) و ‌5AP‌-‌ DL‌(آنتاگونیست گیرنده‌های  ‌NMDA‌ گلوتامات، ‌nmol‌ 5) بر اخذ غذای تجمعی ناشی از تزریق گلیسین مورد بررسی قرار گرفت. در تمام مراحل به گروه شاهد سرم فیزیولوژی استریل به صورت بطنی– مغزی تزریق شد. سپس میزان اخذ غذای تجمعی در زمان‌های 15، 30، 60، 120 و 180 دقیقه بعد از تزریق اندازه گیری شد. نتایج:‌ ‌بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، تزریق داخل بطنی – مغزی گلیسین با دز ‌nmol‌ 200 به طور معنی‌داری اخذ غذا را کاهش داد (05/0)p< همچنین ‌NFPS‌ با دزهای nmol50 و 100 به صورت معنی‌داری اخذ غذا را افزایش داد (05/0)p<‌، در حالی که استریکنین اثری نداشت. علاوه بر این ‌NFPS‌ و ‌5AP‌ -‌DL‌ به صورت معنی‌داری اخذ غذای ناشی از گلیسین را تضعیف کردند (05/0)p<،  در حالی که استریکنین اثری نداشت. نتیجه گیری نهایی: این نتایج نشان داداثر مهاری گلیسین بر اخذ غذا در پرندگان شایدبه نقش نوروترانسمیتری آن مربوط نمی شود، بلکه به دلیل اثرات نورومدولاتوری آن است که از طریق گیرنده‌های ‌NMDA‌ گلوتامات میانجیگری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of glycine and NMDA glutamate receptor on central

نویسندگان [English]

  • Bahram Shohreh
  • Ali Baghbanzadeh
  • Morteza Zendehdel
Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Glycine is an inhibitory neurotransmitter in central nervous system and plays a certain role in food intake in mammalian. Objectives: The purpose of the present study was to investigate the role of glycine in central regulation of feed intake of broiler cockerels (Ross 308) during six sequential phases. Methods: At 1, 2 and 3 phases, glycine (50, 100 and 200 nmol), NFPS (inhibitor of glycine transporter at 25, 50 and 100 nmol) and hydrochloride strychnine (competitive antagonist of presynaptic of glycine at 10, 50 and 250 nmol) were injected intracerebroventriculary (ICV). At 4, 5 and 6 phases, the effect of pretreatment of NFPS (100 nmol), strychnine (250 nmol) and DL-AP5 (antagonist of glutamate NMDA receptors, 5 nmol) on cumulative feed intake induced by glycine was evaluated. During this study, the control group was injected ICV by sterile physiological serum.  Thereafter, Cumulative feed intake was measured at 15, 30, 60, 120 and 180 min after injection. Results: According to the results, ICV injection of 200 nmol glycine significantly reduced the feed intake (p<0.05). Moreover, the injection of NFPS at 50 and 100 nmol, significantly increased the feed intake (p<0.05), while strychnine had no effect. Additionally, pretreatment with NFPS and DL-AP5 significantly attenuated the feed intake induced by glycine (p<0.05), whereas strychnine had no effect (p>0.05). ConclusionS: These results showed that the inhibitory effect of glycine on feed intake is not associated with neurotransmitory function of glycine, but is due to its neuromodulatory effect which is probably mediated via NMDA glutamate receptors in birds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler cockerels
  • Feed intake
  • Glycine
  • intracerebroventricular