ارزیابی همبستگی مقدار فیبر مؤثر جیره با pH مایع شکمبه در گاوهای شیری

نویسندگان

1 گروه بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان– ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد– ایران

4 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: برای تشخیص اسیدوز تحت حاد شکمبه در گاوهای شیری، ‌pH‌ مایع شکمبه اندازه‌گیری می‌شود ولی امکان استفاده از روش غیرتهاجمی  پیش‌بینی ‌pH‌ شکمبه بر اساس  اندازه‌گیری فیبر مؤثر جیره نیز وجود دارد.‌ ‌هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی همبستگی  مقدار فیبر مؤثر جیره ارزیابی شده با دو مدل قدیمی و جدید الک پنسیلوانیایی با ‌pH‌ مایع شکمبه اجرا گردید. روش کار:‌ ‌در 17 گروه تغذیه‌ای (7 گروه تازه‌زا و 10 گروه پرتولید) فیبر مؤثر جیره با استفاده از دو مدل قدیمی و جدید الک پنسیلوانیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. همزمان مایع شکمبه به روش بزل شکمبه از دام‌ها اخذ و با تعیین ‌pH‌، گاوهای مبتلا به اسیدوز تحت حاد شکمبه مشخص گردیدند. میزان همبستگی pH شکمبه با فیبر مؤثر جیره ارزیابی شده با دو مدل قدیمی و جدید الک، نسبت دام‌های مبتلا به اسیدوز تحت حاد شکمبه و نیز ‌NDF‌ جیره بررسی گردید. نتایج:‌ ‌مقدار فیبر مؤثر که با الک پنسیلـوانیـایـی مـدل جـدیـد انـدازه‌گیری شده بود، همبستگی معنی‌داری با متوسط ‌pH‌ شکمبه گاوها در گروه‌های تغذیه‌ای داشت (012/0‌p=‌، 595/0r=‌.) همینطور همبستگی منفی و معنی‌داری بین مقدار فیبر مؤثر که با الک پنسیلوانیایی مدل جدید اندازه‌گیری شده بود با نسبت گاوهای مبتلا به اسیدوز تحت حاد در گروه‌های تغذیه‌ای وجود داشت (027/0p=‌، 533/0r=-‌.) جیره گروه‌هایی از گاوهای پرتولید که مبتلا به اسیدوز تحت حاد تشخیص داده شدند، دارای فیبر مؤثر کمتری نسبت به گروه‌های گاو پرتولید غیرمبتلا بود (041/0p=‌.)‌ ‌نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌بر اساس نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر فیبر مؤثر اندازه‌گیری شده با استفاده از الک جدید همبستگی بیشتری با ‌pH‌ شکمبه در گاوهای شیری دارد و می‌تواند به عنوان یک شاخص در پیش بینی ‌pH‌ شکمبه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the correlation between ration physically effective fiber and rumen pH in dairy cattle

نویسندگان [English]

  • Afshin Raoofi 1
  • Mohammad Gholi Nadalian 1
  • Javad Tajik 2
  • Gholam Reza Mohammadi 3
  • Alireza Bahonar 4
1 Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman-Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad-Iran
4 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The current definition of subacute ruminal acidosis (SARA) is based on the pH of the ruminal fluid in dairy cattle and ration physically effective fiber could be used as a non-invasive method for prediction of ruminal pH. OBJECTIVES: The purpose of this study was to evaluate the correlation between ration physically effective fiber, measured using old and modified Penn-state particle separator and ruminal pH.  METHODES: The physically effective fiber measured in the ration of 17 rational group (7 fresh and 10 mid lactation cow groups). Ruminal fluid obtiained by rumenocentesis and SARA affected cows were detected. RESULTS: The physically effective fiber measured by modifed Penn-state particle separator had a correlation with mean ruminal pH of cows (r= 0.595, p= 0.012) and the ratio of subacute ruminal acidosis affected cows in rational groups (r= -0.533, p= 0.027). The ration of SARA affected mid lactation groups had less physically effective fiber than non affected groups (p= 0.041). CONCLUSIONS: According to our results, the physically effective fiber measured by modifed Penn-state particle separator had more correlation with ruminal pH in dairy cattle and can be used as a predictive index for ruminal pH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physically effective fiber
  • penn-state particle separator
  • Rumen pH
  • subacute ruminal acidosis