بررسی اثرات فصل، سن، جنس و وضعیت تولیدمثلی بر میزان غلظت سرمی هورمون‌های تیروئیدی‌ اسب‌های عرب در خوزستان

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز– ایران

2 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز– ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: هورمون‌های تیروئید علاوه بر تنظیم دما و متابولیسم انرژی و پروتئین بدن، در تنظیم برخی از فعالیت‌های تخمدانی نقش مهمی دارند از طرفی غلظت سرمی آنها تحت تأثیر سن، جنس،  نژاد و درجه حرارت محیط تغییرات محسوسی دارد. هدف: تعیین غلظت‌های سرمی 4T، 3T، 4FT، 3FT ‌و اثرات احتمالی فاکتورهای محیطی و فیزیولوژیکی بر آنها در اسب‌ نژاد عرب در استان خوزستان از اهداف این مطالعه می‌باشد. روش کار:‌ ‌بین دی‌ماه سال 1388 تا آذر سال 1389 تعداد  240 رأCس اسب از نقاط مختلف خوزستان انتخاب و بر حسب جنس، سن و شرایط فیزیولوژیکی گروه بندی و مورد مطالعه قرار گرفتند. غلظت هورمون‌های فوق با روش الیزا اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با کمک رویه ‌GLM‌ در نرم افزار ‌SAS ‌ آنالیز شدند. نتایج: از تعداد 240 نمونه سرمی  غلظت متوسط هورمون‌های 4.T3.T4.FT3FT در مجموع و بدون در نظر گرفتن فصل، سن و جنس به تـرتیـب nmol/L‌4/1±1/45، nmol/L‌03/0 ±5/1، pmol/L‌31/0 ±6/13 و  pmol/L‌12/0±5/5 بـود. غلـظـت سـرمی ‌3FT‌ و ‌4FT‌ به‌ طور معنی‌داری تحت تأثیر فصل )05/0(p<‌ قرار گرفت به‌طوری‌که بالاترین غلظت این ‌دو هورمون در فصل زمستان و کمترین مقدار آن در فصل تابستان بود. همچنین سطح سرمی 3T ‌به طور معنی‌داری تحت تأثیر سن(02/0<‌(p‌ و فصل (0001/0‌(p<‌ قرار گرفت به‌طوری‌که در کره‌ها بالاتر از بالغین وجوان‌ها بود. در تغییرات فصلی بالاترین غلظت این هورمون در زمستان و پایین‌ترین غلظت در فصل تابستان بود. غلظت سرمی 4T تحت تأثیر جنس(05/0=‌(p‌. گروه سنی (0001/0‌(p<‌و فصل (0001/0‌(p<‌ قرار گرفت، به‌طوری‌که مقدار سرمی ‌4T‌ در جنس نر بالاتر از جنس ماده بود و غلظت سرمی ‌4T‌ در فصل پاییز بالاترین مقدار و در فصل تابستان  کمترین مقدار بود. نتیجه گیری نهایی: این بررسی نشان داد که مقادیر هورمون‌های تیروییدی در اسب‌های عرب، منطقه تحت تأثیر شرایط اقلیمی بوده به‌طوری‌که تفاوت غلظت سرمی هورمون‌ها در سردترین و گرمترین فصل سال کاملاً مشهود است و فاکتورهای مانند سن و جنس دام تأثیری معنی‌داری بر غلظت سرمی هومون‌های تیروییدی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of age, sex, season and reproductive states on thyroid function of Arab horses in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Saad Gooraninejad 1
  • Mohammad ali Negahdar 2
  • Seyed Reza Fatemi Tabatabaei 3
  • Farid Barati 1
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahwaz-Iran
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahwaz-Iran
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahwaz-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The thyroid gland, as one of the important endogenous glands of the body, controls the physiological function of other organs by secretion of T3 and T4. Alteration in thyroid hormone concentrations may influence the function of different organs and express various clinical symptoms. OBJECTIVES: The purpose of the present study was to investigate the effects of different environmental and physiological parameters on serum thyroid hormones (T4, T3, FT4 and FT3) concentrations of Arab horses in Khuzestan province. METHODS: Blood samples were collected from 240 horses during four different seasons. The ELISA method was used for hormone assay. RESULTS: The results were analyzed using SAS software. The results indicate that the serum concentrations (Least square means±standard error of mean) of T4, T3, FT4 and FT3 were 45.1±1.4 (nmol/L), 1.5±0.03(nmol/L), 13.6±0.31(pmol/L) and 5.5±0.12 (pmol/L), respectively. The serum levels of the hormones were higher in winter (cold season) than summer (warm season). There was no significant difference between female and male. Foals had higher serum levels of the hormones than other age groups (p<0.05). CONCLUSIONS: The environmental and physiological conditions significantly influenced the serum concentration of hormones as in pregnant horses it was less than non-pregnant females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Arab horses
  • Season
  • Sex
  • thyroid hormones