چگونگی ارتباط متقابل بین ویتامین A و عنصر روی در پلاسما و کبد گاو

نویسندگان

1 دانش‌آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران

2 گروه علوم‌درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ‌کمبود ویتامین ‌A‌ و روی اختلالات متنوعی را ایجاد می‌کنند. روی ابعاد متعددی از متابولیسم ویتامین ‌A‌ از جمله جا به جایی آن از کبد به سایر بافت‌ها را مواجه با مشکل می‌کند. هدف:‌ ‌بررسی وضعیت ویتامین ‌A‌ و روی و ارزیابی ارتباط متقابل بین آنها. روش کار:‌ ‌غلظت ویتامین ‌A‌ و روی در پلاسمای خون و کبد گاوهای نر زیر 5/1 سال (114 تا130  رأCس) سنجش  و چگونگی ارتباط بین آنها در اطراف ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج:‌ در 6/15%،  4/25%، 4/5% و 8/3% از موارد به ترتیب مقادیر ویتامین ‌A‌ و روی پلاسما و کبد کمتر از کمینه توصیه شده بود. در 8/24% از موارد، میزان ویتامین ‌A‌ در کبد بیش از بیشینه محدوده مورد انتظار بود. میانگین (خطای معیار) غلظت ویتامین ‌A‌ و روی به ترتیب  ‌g/dLµ‌(5/4) 7/59  و ‌ g/dLµ‌(7/4) 1/99 در پلاسما و g/g WWµ‌(2/6) 3/161  و‌ WW‌ ‌ g/gµ‌(7/4) 2/103 در کبد بود. در دام‌های با مقادیر پایین‌تر روی در پلاسما،  غلظت ویتامین ‌A‌ پلاسما و روی کبد به شکل معنی‌داری (0005/0‌)p<کمتر از آن در مقایسه با دام‌های با دامنه مطلوب روی بود. در دام‌های با غلظت روی کمتر از محدوده مطلوب، ارتباط معنی‌دار مستقیمی (481/0=‌r، 01/0)p<‌ بین روی پلاسما و کبد مشاهده شد. در دام‌های با وضعیت طبیعی روی، غلظت این عنصر ارتباط مثبت معنی‌داری با ویتامین ‌A‌ پلاسما (466/0=‌r، 01/0‌)p<‌ و ویتامین ‌ A‌(411/0=‌r، 01/0)p<‌ و روی کبد (372/0=‌r، 01/0‌)p<‌ نشان داد. نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌کمبود  ویتامین ‌A‌ و روی نسبتاً شایع بوده و بروز اختلالات تحت‌بالینی و بالینی حاصل از کمبود و کاملاً محتمل است. به علاوه، روی اثر چشمگیری بر وضعیت ویتامین ‌A‌ در پلاسما و کبد داشته و کمبود روی با مختل کردن فراخوانی ویتامین ‌A‌ از کبد به کاهش عیار پلاسمایی ویتامین ‌A‌ دامن می‌زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between vitamin A and zinc in plasma and liver of cattle

نویسندگان [English]

  • Parisa Khakzad 1
  • Bahram Dalir-Naghadeh 2
  • Siamak Asri-Rezaei 2
1 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia-Iran
2 Department of Clinical Sciences,, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Numerous abnormalities and clinical syndromes have been associated with vitamin A and zinc deficiency in large animals. In addition, zinc status influences several aspects of vitamin A metabolism including its mobilization from liver to other tissues. OBJECTIVES:  The purpose of the present study is to determine the vitamin A and zinc status and their relationship in cattle. METHODS: Vitamin A and zinc concentrations in blood plasma and liver samples of 114 to 130 male slaughtered cattle (under 18 months old) in Urmia were assessed and their status and correlations were analyzed. RESULTS: In 15.6, 25.4, 5.4 and 3.8% of samples, the concentrations of vitamin A and zinc in plasma and liver were less than minimum recommended concentration, respectively. In 24.8% of samples vitamin A in liver was more than maximum recommended concentration. The mean concentrations (±standard error) of vitamin A and zinc in plasma and vitamin A and zinc in liver were 59.7±4.5 µg/dL, 99.1±4.7 µg/dL, 161.9±6.2 µg/g wet weight and 103.2±4.7 µg/g wet weight, respectively. In cattle with zinc levels lower than minimum reference value, vitamin A in plasma and zinc concentration in liver were significantly (p<0.0005) less than those of cattle with normal plasma zinc levels. In cattle with inadequate zinc status a direct significant correlation (p<0.01, r=0.481) between plasma and liver vitamin A levels was observed. However, in cattle with adequate zinc status, the plasma zinc had a positive significant correlation with plasma vitamin A (p<0.01, r=0.466), liver vitamin A (p<0.01, r=0.411) and liver zinc (p<0.01, r=372). CONCLUSIONS: Deficiency of vitamin A and zinc are relatively common in Urmia and the deficiency probably leads to subclinical and clinical abnormalities. Furthermore, zinc had significant effects on plasma and liver vitamin A status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liver
  • vitamin A
  • Zinc