عوامل موثر بر شمارش سلول‌های سوماتیک شیر گاوهای دارای ورم‌پستان بالینی

نویسندگان

1 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز– ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ورم‌پستان به التهاب غده پستان اطلاق می‌شود و یکی از مهمترین بیماریهای است که خسارت افتصادی زیادی در گله‌های شیری ایجاد می‌کند. هدف: از انجام این مطالعه بررسی فاکتورهای مؤثر بر تعداد سلول‌های سوماتیک شیر گاوهای با و بدون سابقه ورم‌پستان بالینی در دوره‌های شیردهی قبلی است. روش کار: در این مطالعه از گاوهای هلشتاین یکی از گاوداری‌های شیراز استفاده گردید. زمان انجام مطالعه در ماه‌های تیر و آذر 1389 و اردیبهشت 1390بود. نمونه‌های شیر (تعداد 222 عدد، با حجم ‌mL‌ 20) از هر گاو (چهار کارتیه) پس از دور ریختن چند دوشش اول در ظروف مخصوص نمونه‌گیری ریخته شد و به آزمایشگاه اتحادیه دامداران فارس ارسال گردید. تعداد سلول‌های سوماتیک شیر با استفاده از دستگاه خودکار ‌Fossomatic‌ ساخت کشور ‌Denmark‌ اندازه‌گیری شد. شاخص‌های دوره‌ی شیردهی، روزهای پس از زایش یا مرحله شیردهی، زمان (ماه) نمونه‌گیری، میزان تولید شیر در زمان نمونه‌گیری و سابقه ابتلا گاو به بیماری ورم‌پستان بالینی یا عدم آن در دوره‌ی شیردهی قبلی تجزیه و تحلیل شد. نتایج:‌ ‌میانگین تعداد سلول‌های سوماتیک و میزان تولید شیر گاوهای دارای سابقه‌ی ورم پستان بالینی به طور معنی‌داری بیشتر از گاوهای بدون سابقه‌ی ورم پستان بالینی بود (05/0p<‌.) ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و روزهای پس از زایش در گاوهای بدون سابقه ورم پستان بالینی معنی‌دار بود (05/0<‌p‌؛ 4/0=‌r‌)، در‌حالی که در گاوهای با سابقه ورم پستان، ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و دوره‌ی شیردهی معنی‌دار می‌باشد (05/0=‌p‌؛ 2/0=‌r‌.) در تفسیر تعداد سلول‌های سوماتیک مربوط به گاوهای بدون سابقه ابتلا به ورم پستان بالینی، میزان تولید شیر و روزهای پس از زایش دارای اهمیت بیشتری هستند؛ در‌حالیکه در مورد گاوهای با سابقه ابتلا به ورم پستان بالینی، علاوه بر میزان تولید شیر، دوره شیردهی و زمان (مـاه) نمـونـه‌گیـری دارای اهمیـت بیشتری می‌باشند. نتیجه‌گیری نهایی: بطور خلاصه، بررسی سابقه ورم‌پستان بالینی زمان استفاده از تعداد سلول‌های سوماتیک شیر به منظور انتخاب گاوهای مقاوم به ورم‌پستان حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting milk somatic cell count of cows with clinical mastitis

نویسندگان [English]

  • Mahmod Ayareh 1
  • Abdolah Mirzaei 2
1 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, University of Shiraz, Shiraz- Iran
2 Department of Clinical Studies, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shiraz, Shiraz- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Mastitis is one of the most important diseases that results in devastating economic effect on dairy herds. Milk somatic cell count (SCC) is an udder health parameter. OBJECTIVES: This study conducted to investigate the factor affecting milk somatic cell count of cows with and without clinical mastitis in previous lactations. METHODS: Multiparous Holstein cows from a farm in Shiraz, southern Iran were used. The study was carried out in July and December 2010 and May 2011. Milk samples (n = 222; 20 mL) were taken from all quarters of lactating cows after the first three squirts of milk from each quarter were discarded. Milk SCC was measured using an electronic cell counting method (Fossomatic, Foss Electric, and Denmark). SPSS software (Mann-Whitney test; Spearman's rank correlation and Univariate of General Linear Model) was used for the analyses of factors affecting the milk SCC including lactation number, postpartum period or days in milk, month of sampling, milk yield, and clinical mastitis in previous lactation. RESULTS: Cows with mastitis in previous lactation had a greater mean milk yield and SCC compared to that of cow without mastitis. There was significant correlation between SCC and days in milk of cow without mastitis (r=0.4; p<0.05), and lactation number of cow with mastitis (r=0.2; p=0.05). Results of the present study showed that milk yield and days in milk were considerable factors for interpreting of SCC in cows without the historical information of clinical mastitis detection in previous lactation. While in cows with the clinical mastitis in previous lactation, in addition to milk yield, lactation number and month of sampling are more significant. CONCLUSIONS: It could be concluded that the history of clinical mastitis could be important for interpreting SCC, used as a tool to select mastitis resistance in dairy cow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clinical mastitis
  • Dairy cow
  • Milk
  • somatic cell count