دوره و شماره: دوره 69، شماره 4، دی 1393 
بررسی ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس

صفحه 335-345

10.22059/jvr.2014.52273

محمد مهدی رنجبر؛ صدیقه نبیان؛ محمد طاهری؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ علی نیک پی


ارزیابی اثر عسل بر روی قدرت کشندگی و تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای صفاقی موش BALB/c علیه آسپرجیلوس فومیگاتوس

صفحه 379-384

10.22059/jvr.2014.52279

دنیا نیک آیین؛ احمد عرفان‌منش؛ حسن قربانی چوبقلو؛ حجت اله شکری؛ زهرا طوطیان؛ هادی باقری؛ علیرضا خسروی


مطالعه ریخت شناسی بافتی روده کوچک در مرغ مروارید(مرغ شاخدار)

صفحه 395-399

10.22059/jvr.2014.52288

جلیل پورحاجی موتاب؛ مسعود سرگزی؛ سید رشید تونی؛ سید حجت حسینی


مطالعه آناتومیکی و بافت شناسی اندام جفت‌گیری نر در سنجاب ایرانی

صفحه 401-409

10.22059/jvr.2014.52289

قاسم اکبری؛ مسعود ادیب مرادی؛ حسن گیلانپور؛ امیر رستمی؛ آمینه عارفی