مقایسه‌ تأثیر دوره‌ تاریکی، اسید گاماآمینوبوتیریک و ملاتونین جیره به‌منظور کاهش تنش گرمایی در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت–ایران

2 گروه بیماری های طیوردانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ‌بررسی عوامل کاهش‌دهنده اثرات نامطلوب تنش گرمایی به‌منظور بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی دارای اهمیت زیادی است. هدف:‌ ‌ در این مطالعه اثرات ملاتونین، گاماآمینوبوتیریک‌اسید (گابا) و دوره‌ی تاریکی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی مورد بررسی قرار گرفت. روش کار:‌ ‌تعداد 143 قطعه جوجه گوشتی یک روزه (آرین) در قالب طرح کاملاً تصادفی نامتعادل با 4 تیمار، 13 واحد آزمایشی و 11 مشاهده در هر واحد آزمایشی استفاده شد. تیمارها شامل افزودن ملاتونین به مقدار ‌m‌‌g‌/‌k‌‌g‌40 جیره در سن 30 تا 40 روزگی، افزودن گابا به مقدار ‌m‌‌g‌/‌kg‌ 100 جیره در سن 10 تا 40 روزگی، برنامه تاریکی در سن 10 تا 40 روزگی و گروه شاهد بودند. همه تیمارها از سن 35 تا 40 روزگی، روزانه به‌مدت 6 ساعت در معرض تنش گرمایی ‌oC(‌1±40) قرار گرفتند. صفات تولیدی در پایان هر هفته اندازه‌گیری شد. در سنین 10، 30 و40 روزگی غلظت گلوکز، کلسترول، تری‌گلیسرید، ‌HDL‌ و ‌LDL‌ خون، و در 35 و 38 روزگی غلظت 3T‌، ‌TBARS‌ و کورتیکوسترون خون آن‌ها اندازه‌گیری شد. داده‌هـا با نرم‌افزار ‌SAS‌ و رویه ‌GLM‌ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: ‌مکمل گابا مصرف خوراک را بطور معنی‌داری در هفته‌های دوم (01/0<‌p‌) و سوم (05/0‌<‌)p افزایش داد. تیمار گابا بطور معنی‌داری (01/0<‌p‌) در هفته چهارم از نظر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی نسبت به شاهد برتری داشت. در 30 روزگی گلوکز خون در تیمار گابا نسبت به شاهد افزایش معنی‌دار (01/0<‌p‌) نشان داد. در 40 روزگی نیز تیمار ملاتونین و گابا افزایش معنی‌داری (01/0<‌p‌) را برای ‌HDL‌ خون نسبت به گروه شاهد نشان دادند. در 38 روزگی سطح کورتیکوسترون خون در تیمار گابا بطور معنی داری بالاتر از تیمارهای ملاتونین و تاریکی بود (05/0>‌.)p در 38 روزگی همه تیمارهای آزمایشی کاهش معنی‌داری (01/0<‌p‌) را برای ‌TBARS‌ نسبت به گروه شاهد نشان دادند. نتیجه‌گیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از گابا در جیره بیشترین تاثیر را نسبت به سایر تیمارها در بهبود عملکرد و کاهش اثرات تنش گرمایی در جوجه‌های گوشتی داشت.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the effect of dark period, gamma-amino butyric acid and melatonin supplements on reducing heat stress in broiler chicken

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Mohit 1
  • Raziye Shahbazi Beni 1
  • Mohammad Hassanzadeh 2
  • Mariya Jalili Kolavani 1
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht-Iran
2 Department of Poultry Diseases, Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Searching for factors that reduce the adverse effect of heat stress (HS) on broiler performance has particular importance. ObjectiveS: The present study was designed to investigate the influence of dietary melatonin, gamma-amino butyric acid (GABA) and dark period on growth performance, carcass characteristics and blood parameters of broiler under heat stress condition. Methods: A total of 143 one-day-old chickens (broiler line Arian) were used in an unbalanced completely randomized form with 4 treatment, 13 experimental units and 11 birds per experimental unit. The treatment consists of 40 mg of melatonin/kg diet from the age of 30 to 40 days, 100 mg (GABA)/kg diet from the age of 10 to 40 days, dark of period from 10 to 40 days of age and control. All treatments were kept a circular HS (40±1°C) for 6 h from 35 to 40 post hatch. Weekly growth performance of chickens was determined and blood samples were taken, on days 10, 30 and 40 of age for measurement of glucose, cholesterol, triglyceride, HDL and LDL parameters. On days 35 and 38 of age T3, Thiobar Butyric Acid Reacting Substances (TBARS) and corticosterone parameters were measured. Data were analyzed by using of GLM procedure of SAS. ResultS: The diet supplementation of GABA increased feed intake in the second (p<0.01) and third (p<0.05) weeks of age. Dark period reduced body weight in the third weeks of age (p<0.05). The treatment of GABA in the fourth week increased body weight compared to the control group (p<0.01) and a significant decrease for FCR was observed in the fourth weeks (p<0.01). Addition of GABA in diet increased serum glucose at 30 days of age (p<0.01), in the both melatonin and GABA treatment groups serum HDL was increased at 40-day-old (p<0.01). Control chickens showed significantly (p<0.01) higher TBARS compared to the experimental group birds at 38-day-old. Conclusions: The results demonstrated that dietary GABA had the most beneficial effects in reducing the adverse effects of heat stress on the broiler chicken.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • dark period
  • Gamma-amino butyric acid
  • heat stress
  • melatonin