تأثیر پادتن اختصاصی زرده تخم مرغ بر مرفولوژی مخاط روده وکاهش موضعی شدن باکتری اشریشیاکلی‌ ‌در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 گروه علوم طیور، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران– ایران

2 ‌گروه میکروبیولوژی،د‌ انشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،‌تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: بیماری کلی باسیلوز در طیور با کاهش رشد، کاهش عملکرد، تلفات بالا و خسارات اقتصادی زیادی همراه است. هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مصرف ایمونوگلوبین (IgY)  اختصاصی اشریشیاکلی‌ ‌سروتیپ ‌1: K2O‌، بر میزان کاهش باکتری مزبور در محتویات ایلئوم و تأثیر آن بر مرفولوژی  مخاط روده بوده است. روش کار: درآزمایش اول، مرغ‌‌های تخم‌‌گذار تترا–اس ال قهوه‌ای (TSL) با آنتی‌ژن کامل اشریشیاکلی‌ ‌سروتیپ 1:K2O ایمن شدند. در تزریق نخست، از ‌g‌m 250 آنتی‌­‌ژن همراه با  ‌mg 250 ادجوانت کامل فروند استفاده شد. دوز یادآور، سـه مـرتبه و در فواصل 14 روز، تزریق دوم و سوم با ماده ادجوانت ناقص فروند و تزریق چهارم بدون ادجوانت انجام شد. خون گیری و جمع‌‌آوری تخم‌مرغ‌‌ها10روز پس از نخستین تزریق آنتیژن انجام گرفت. در آزمایش دوم،180 قطعه جوجه نرگوشتی یک‌ روزه (سویه کاب) در6 گروه، شامل 3 تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه پرنده به مدت 42 روز پرورش داده شدند گروه‌های آزمایشی شامل گروه 1 کنترل مثبت با تلقیح باکتری ولی بدون دریافت پادتن، گروه 2 کنترل منفی بدون تلقیح باکتری و بدون دریافت پادتن، گروه 3 تلقیح باکتری+ دریافت پادتن در جیره غذایی، گروه 4 تلقیح باکتری+ دریافت پادتن در آب آشامیدنی، گروه 5 دریافت پادتن در آب آشامیدنی، و گروه 6 دریافت پادتن در جیره غذایی بوده است. نتایج:  شمارش باکتری در محتویات ایلئوم گروه‌‌هایی که پادتن اختصاصی ضد اشریشیاکلی دریافت کرده‌ بودند به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0‌p<‌.) همچنین پادتن اختصـاصـی سبب بهبود سلامت روده در گروه‌های دریافت کننده پادتن نسبت به گروه کنترل مثبت (تلقیح باکتری بدون دریافت پادتن) گردید (05/0‌p<‌.) نتیجه گیری نهایی: بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری نمود که مصرف پادتن اختصاصی اشریشیا کلی در آب یا خوراک جوجه‌های گوشتی سبب کاهش موضعی شدن این باکتری در روده می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of egg yolk specific antibodies on histomorphological changes of jejunum and reducing Escherichia coli colonization in intestine of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Maraym Shafiee 1
  • Shaban Rahimi 1
  • Mohammad Amir Karimi Torshizi 1
  • Taghi Zahraei Salehi 2
1 Department of Poultry Sciences, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran-Iran
2 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Colibacillosis in poultry, reduces growth and performance, increases mortality and causes economic losses. ObjectiveS: An experiment was conducted to study the effect of egg yolk powder and antibody (IgY) on intestinal morphology and reduction of bacterial colonization in broilers infected with E. coli. Methods: Ten laying hens were immunized with E. coli O2: K1. The eggs were collected for providing IgY antibody and egg yolk powder with freeze dryer. In the second experiment,180 day-old broilers were randomly divided into 6 treatment groups with 3 replicates of 10 birds per replicate including: (1) positive control (challenged with E.coli but did not receive antibody); (2) negative control (did not challenge with E.coli and did not receive antibody); (3) the group was challenged with E.coli and received 0.4% yolk powder; (4) the group received specific antibody in drinking water and challenged with E. coli; (5) the group received specific antibody in drinking water; (6) the group received 0.4% yolk powder in diet. All groups received the same dietary energy and protein. FI, WG and FCR were measured on weekly basis. On days 21 and 42, one bird per pen was euthanized, samples of jejunum were collected for histo-morphological examination and samples of ileal contents were collected for E. coli O2: K1 enumeration. Results: The results indicated that number of E. coli in positive group was significantly higher than other groups. Number of E. coli in ileum of the birds which received antibody in drinking water or fed with diet supplemented with egg yolk powder was significantly lower than the other infected groups (p|£|0.05). Using specific antibody improved intestinal health compared to positive control group. ConclusionS: According to results of this experiment it can be concluded that using E. coli specific antibody in food or water of chickens reduces intestinal colonization of this bacterium.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • egg yolk antibody (IgY)
  • Intestinal morphology
  • E. coli
  • yolk powder