مطالعه آلودگی تخم توکسوکاراکانیس (آسکاریدیدا: آسکاریدیده) در سگ و خاک پارک‌های عمومی شهرستان پیرانشهر (استان آذربایجان غربی)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران

2 دامپزشک عمومی بخش خصوصی پیرانشهر، پیرانشهر–ا‌یران

چکیده

زمینه مطالعه: توکسوکارا کانیس‌ ‌یکی از شایع ترین انگل‌های کرمی روده باریک سگ و از عوامل مطرح در بروز بیماری مشترک بین انسان و دام است. تخم‌های این نماتود از طریق مدفوع دفع و خاک را آلوده می‌کند.‌ ‌هدف:‌ ‌هدف از تحقیق حاضر مطالعه آلودگی توکسوکارا کانیس‌ ‌بر اساس آزمایش مدفوع سگ‌ها و خاک پارک‌های عمومی مناطق مختلف شهرستان پیرانشهر بود. ‌ روش کار: در مطالعه حاضر از فروردین 91 الی اسفند 91، 150 نمونه مدفوع و 150 نمونه خاک به صورت تصادفی از سطح شهرستان پیرانشهر جمع آوری شد. برای شناور سازی نمونه‌های مورد نظر از روش کلیتون‌–لین استفاده شد. نتایج:‌ ‌میانگین آلودگی در سگ‌های تحت مطالعه 3/31% و در خاک 8% بود.  آلودگی در سگ ولگرد 14/32 %، در سگ گله 7/25% و در سگ نگهبان 89/33 %تعیین شد. آلودگی در سگ‌های کمتر از یکسال (54/54)% اختلاف معنی‌داری با سگ‌های بالغ (44/22)% داشت ‌(05/0.)p< درصد آلودگی انگلی در سگ‌های نر (46/38)% بیشتر از سگ‌های ماده (25)% بود ‌(05/0.)p< بالاترین فراوانی آلودگی در سگ‌های تحت مطالعه در فصل بهار (1/42 )% و کمترین میزان آن در فصل پاییز (32/24 )% بود ‌(05/0.)p< میانگین تعداد تخم شمارش شده در گـرم مـدفـوع (E.P.G)‌ 7/983‌±‌7/2195 و در خاک  6/3‌±‌5 بود. میانگین ‌E.P.G‌ در سگ‌های نگهبان، گله و ولگرد اختلاف معنی‌دار داشت ‌(05/0.)p< از 150 نمونه خاک، 12 (8)% نمونه آلوده به تخم توکسوکارا کانیس‌ ‌بودند. بیشترین آلودگی خاک با تخم توکسوکارا کانیس‌ ‌در نمونه‌های خاک اطراف کشتارگاه (16%، 6/3 ‌±‌5‌)E.P.G.=ثبت شد ‌(05/0.)p< بالاترین میزان آلودگی خاک به تخم توکسوکارا کانیس ‌در فصل بهار (15/13)% بود و فراوانی آلودگی با سایر فصول  اختلاف معنی‌داری داشت ‌(05/0.)p< نتیجه‌گیری‌نهایی: نتایج این مطالعه بیانگر حضور آلودگی انگل توکسوکارا کانیس‌ ‌در سگ‌ها و خاک مناطق مختلف شهرستان پیرانشهر بود که از نظر بهداشت عمومی در منطقه می‌تواند نگران کننده باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on Toxocara canis (Ascaridida: Ascaridae) infection in dogs and soil of public parks of Piranshahr city, West Azarbaijan province, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yakhchali 1
  • Ayoub Ebn-Adamnezhad 2
1 Department of Pathobiology, Parasitology Division, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia-Iran
2 General Practitioner in Private Sector, Piranshahr City, Piranshahr-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Toxocara canis is one of the most frequent small intestinal helminths of dogs with zoonotic importance through which the soil is contaminated with the eggs through the fecal excretion. OBJECTIVES: This study was carried out to determine T. canis infection in dogs and soil of public parks of Piranshahr city using fecal examination. METHODS: In the present study, a total of 150 feces and 150 soil samples were randomly collected from Piranshahr city in the period April 2012 to April 2013. The specimens were subjected for floation using Clayton-lane method. RESULTS: The average rate of infection in examined dogs and soil was respectively 31.3% and 8%. The infection in stray dogs, sheepdogs and watchdogs were respectively 32.14%, 25.7%, 33.89%. The infection had significant difference between age groups of <1 year-old (54.54%) and >1 years-old (22.44%) (p<0.05). The infection rate in male dogs (38.46%) was significantly higher than female dogs (25%) (p<0.05). The highest infection rate was in spring (42.1%) and the least in fall (24.32%) (p<0.05). The average egg number per gram of feces (EPG) and soil were 2195.7±983.7 and 5±3.6, respectively. The EPG had significant difference with examined animals. Of 150 examined soil samples, 12(8%) were positive for eggs of T. canis. The highest infection rate was found to be from soils of slaughterhouse area (16%, EPG 5±3.6) (p<0.05). The highest infection rate was in spring (13.15%) which had significant difference with other seasons (p<0.05). CONCLUSIONS: The results showed that T. canis was parasite in dogs and soil of different areas of Piranshahr city in which it could be of public health concern in the region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • soil
  • Toxocara canis