مطالعه آناتومیکی و بافت شناسی اندام جفت‌گیری نر در سنجاب ایرانی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران– ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: سنجاب ایرانی یک گونه از خانواده سنجاب‌ها در خاور میانه بوده و در رابطه با آناتومی دستگاه‌های مختلف این حیوان اطلاعات کمی موجود می‌باشد. هدف: در این مطالعه ساختار پنیس 6 سنجاب بالغ نر مورد بررسی آناتومیکی و  بافت شناسی قرار گرفت. روش کار: پنیس در هر حیوان بعد از آسان کشی با کتامین و زایلازین، از ناحیه ریشه، تنه و قسمت آزاد با استفاده از تکنیک‌های بافت شناسی و رنگ آمیزی ‌H&E‌، ورهاف و تری کرومایسن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: ‌(یافته‌های آناتومیکی) پنیس به رنگ صورتی روشن با میانگین طول m‌ C27/0 ± 89/5  ‌می‌باشد. یک خمیدگی به سمت خلفی– شکمی، بخش آزاد پنیس را که دارای گلانز در بخش میانی و ساختار ناخنی شکل در نوک پنیس است، از بخش بدنه پنیس جدا می‌کند. ‌(یافته‌های بافت شناسی) مجاری غدد کوپر بعد از ورود به بالب منشعب گشته و یک ساختار غده‌ای وسیع در بالب ایجاد می‌کنند، و در آخر به صورت مجرای واحد در طول بدنه پنیس همراه با میزراه و در زیر آن تا بخش آزاد پنیس ادامه می‌یابد. اجسام غاری در بدنه پنیس باهم ادغام شده و تشکیل یک جسم غاری واحد و هلالی شکل را می‌دهند که توسط سپید پرده احاطه شده و در انتهای بخش آزاد پنیس به استخوان تبدیل می‌شود. از سپید پرده رشته‌های همبندی وارد جسم غاری شده و فضای جسم غاری را محدود می‌کند. بر اساس یافته‌های بافت شناسی، پنیس سنجاب ایرانی از نوع بینابینی می‌باشد. نتیجه گیری نهایی: یافته‌های این تحقیق اطلاعات  مهمی در مورد آناتومی‌و بافت شناسی پنیس سنجاب ایرانی در اختیار قرار می‌دهد که به عنوان اطلاعات پایه در مقایسه مورفولوژی پنیس و گسترش دانش بیولوژی تولید مثلی مفید می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomical and histological study of penis in Persian squirrel (Sciurus anomalus)

نویسندگان [English]

  • Ghasem Akbari 1
  • Masood Adibmoradi 1
  • Hasan Gilanpour 1
  • Amir Rostami 2
  • Amaneh Arefi 1
1 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The Persian Squirrel (Sciurus anomalus) is a member of the family Sciuridae in the Middle East and very little information is available about the anatomy of the different organs of this animal. Objectives: In this study, histological and macro anatomical structures of penis were examined on 6 adult male Persian squirrels. Methods: Each animal was sacrificed after anesthesia with ketamine and xylazine then dissected openwith the penis exposed from its root. The penises were first grossly examined, and then root, body and free part of peniswere studied, using histological technics and staining H&E, TCM and Verhoeff. Results: Grossly, the color of penis was bright pink andthemean length of that was 5.87 ± 0.68 cm. A caudo-ventral curvature separates the free part of the penis, i.e.the glans in the middle part and the nail in the head part, from the body part. Histologically, the ducts cooper are branched after entering in penile bulb and make a large glandular structure in the bulb, then as a single duct continue along the body of penis with urethra and below it continue up to the free part. Two corpora are confluent in the body and form a uniform and crescent of corpus cavernosum that surrounded by tunica albuginea and converted to os penis in the free part. Therefore, from a histological standpoint, the Persian squirrel penis belongs to the intermediatetype. Conclusions: These findings provide vital information on the penile anatomy of the Persian squirrel, which will serve as a basis for comparing penile morphology among thesuborder hystricomorpha and expand knowledge of the reproductive biology in this animal.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • hystricomorphic rodent
  • penile bulb
  • penis