تأثیر تجویز خوراکی کیتوزان استحصالی شده از پوسته میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)‌ بر فاکتورهای خونی و رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز–ایران

2 ‌گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز–ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز–ایران

4 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: پوسته میگو یکی از فرآورده‌های فرعی مهم در روش‌های فرآوری میگو می‌باشد که می‌تواند محیط را   آلوده کند، در حالیکه پوسته، حاوی مقادیر فراوانی از کیتین و کیتوزان می‌باشد و می‌تواند به عنوان تحریک کننده ایمنی و رشد در آبزیان استفاده شود. هدف: در این مطالعه اثرات تجویز خوراکی کیتوزان به‌دست آمده از پوسته میگوی Litopenaeus vannamei بر برخی فاکتورهای خونی و رشد ماهی کپور معمولی بررسی شد. روش کار: پوسته‌های میگو از کارخانه‌های فرآوری میگو جمع‌آوری شد و کیتوزان از آنها استحصال شد. سپس 300 قطعه ماهی کپور معمولی به 4 گروه مساوی در 3 تکرار (مجموعاً 12  آکواریوم) تقسیم شدند. ماهی‌ها با غذای غنی شده با 0( %به عنوان کنترل)، 25/0( %2.5G‌)، 5/0% ‌)5(G‌ و 1% ‌  )10(G‌ کیتوزان به مدت 60 روز تغذیه شدند. نمونه‌های خون هر 20 روز از هر گروه در طی آزمایش گرفته شد. نمونه‌ها برای اندازه گیری فاکتورهای خونی شامل: ‌WBC‌، ‌RBC‌، ‌PCV‌، ‌Hb‌، تعداد تفریقی سلول‌های سفید و شاخص‌های گلبولی ‌MCV(، ‌MCH‌ و )MCHC استفاده شد. در انتهای مطالعه شاخص‌های رشد نظیر: نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. نتایج: تجویز خوراکی کیتوزان در دوزهای مختلف اثری بر فاکتورهای خونی کپور معمولی نداشت (05/0p>‌.) در حالیکه نتایج نشان داد همگی شاخص‌های رشد در ‌10G در مقایسه با کنترل بهبود پیدا کردند (05/0<‌p‌.) ضریب تبدیل غذایی و نرخ ویژه رشد در تیمار ‌10G‌ به ترتیب 64/0±98/2 و 09/0±60/0 بود، در حالیکه همین پارامترها در گـروه کنتـرل بـه ترتیب 30/0±82/3 و 04/0±44/0 مشخص گردید. غلظت‌های کمتر کیتوزان (25/0% و 5/0)% شاخص‌های رشد ماهیان را بصورت معنی‌داری تغییر ندادند (05/0p>‌.) نتیجه گیری نهایی: اگرچه کیتوزان استحصال شده از میگوی پا سفید غربی در غلظت 1% شاخص‌های رشد ماهی کپور معمولی را بهبود بخشید، ولی تأثیر معنی‌داری بر روی فاکتورهای خونی دیده نشد. بنابراین کیتوزان 1% می‌تواند به عنوان یک محرک رشد در کپور معمولی استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها