تأثیر تجویز خوراکی کیتوزان استحصالی شده از پوسته میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)‌ بر فاکتورهای خونی و رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز–ایران

2 ‌گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز–ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز–ایران

4 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: پوسته میگو یکی از فرآورده‌های فرعی مهم در روش‌های فرآوری میگو می‌باشد که می‌تواند محیط را   آلوده کند، در حالیکه پوسته، حاوی مقادیر فراوانی از کیتین و کیتوزان می‌باشد و می‌تواند به عنوان تحریک کننده ایمنی و رشد در آبزیان استفاده شود. هدف: در این مطالعه اثرات تجویز خوراکی کیتوزان به‌دست آمده از پوسته میگوی Litopenaeus vannamei بر برخی فاکتورهای خونی و رشد ماهی کپور معمولی بررسی شد. روش کار: پوسته‌های میگو از کارخانه‌های فرآوری میگو جمع‌آوری شد و کیتوزان از آنها استحصال شد. سپس 300 قطعه ماهی کپور معمولی به 4 گروه مساوی در 3 تکرار (مجموعاً 12  آکواریوم) تقسیم شدند. ماهی‌ها با غذای غنی شده با 0( %به عنوان کنترل)، 25/0( %2.5G‌)، 5/0% ‌)5(G‌ و 1% ‌  )10(G‌ کیتوزان به مدت 60 روز تغذیه شدند. نمونه‌های خون هر 20 روز از هر گروه در طی آزمایش گرفته شد. نمونه‌ها برای اندازه گیری فاکتورهای خونی شامل: ‌WBC‌، ‌RBC‌، ‌PCV‌، ‌Hb‌، تعداد تفریقی سلول‌های سفید و شاخص‌های گلبولی ‌MCV(، ‌MCH‌ و )MCHC استفاده شد. در انتهای مطالعه شاخص‌های رشد نظیر: نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. نتایج: تجویز خوراکی کیتوزان در دوزهای مختلف اثری بر فاکتورهای خونی کپور معمولی نداشت (05/0p>‌.) در حالیکه نتایج نشان داد همگی شاخص‌های رشد در ‌10G در مقایسه با کنترل بهبود پیدا کردند (05/0<‌p‌.) ضریب تبدیل غذایی و نرخ ویژه رشد در تیمار ‌10G‌ به ترتیب 64/0±98/2 و 09/0±60/0 بود، در حالیکه همین پارامترها در گـروه کنتـرل بـه ترتیب 30/0±82/3 و 04/0±44/0 مشخص گردید. غلظت‌های کمتر کیتوزان (25/0% و 5/0)% شاخص‌های رشد ماهیان را بصورت معنی‌داری تغییر ندادند (05/0p>‌.) نتیجه گیری نهایی: اگرچه کیتوزان استحصال شده از میگوی پا سفید غربی در غلظت 1% شاخص‌های رشد ماهی کپور معمولی را بهبود بخشید، ولی تأثیر معنی‌داری بر روی فاکتورهای خونی دیده نشد. بنابراین کیتوزان 1% می‌تواند به عنوان یک محرک رشد در کپور معمولی استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of oral administration of extracted chitosan from white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) on hematological and growth indices in common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Amin Esmaeili Rad 1
  • Mojtaba Alishahi 2
  • Masoud Ghorbanpour 3
  • Mahdi Zarei 4
1 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz-Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz-Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz-Iran
4 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Shell is one of the most important by-products of shrimp processing methods which can potentially pollute the environment, whereas shrimp shell contain large amounts of chitin and chitosan and can be used as immune and growth stimulator in aquaculture. OBJECTIVES: The purpose of present study was to investigate the effect of oral administration of chitosan extracted from Litopenaeus vannamei's shell on some hematological and growth factors of common carp. METHODS: Shrimp shells were collected from shrimp processing plants and chitosan was extracted. Then 300 common carp were divided into 4 equal groups in 3 trirepcats (12 aquarium totally). Fish were fed with basal food supplemented with 0% (as control group), 0.25% (G2.5), 0.5% (G5) and 1% chitosan (G10) for 60 days. Blood samples were taken every 20 days from each group during the experiment. Samples were used for hematological parameters include: WBC, RBC, PCV, Hb, leukocyte differential count and globular indices (MCV, MCH and MCHC). At the end of study growth indices include: Specific Growth Rate, percentage weight gain and Food Conversion Rate were calculated. RESULTS: The results showed that oral administration of chitosan in different dose didn't affect hematological parameters of Common carp (p>0.05). Meanwhile results indicate that all growth indices improved in G10 compare to control (p<0.05). FCR and SGR in G10 treatment were 2.98±0.64 and 0.60±0.09, versus 3.82±0.30 and 0.44±0.04 in control group, respectively. Lower concentration of chitosan (0.25% and 0.5%) induced no significant change in growth indices of fish (p>0.05). CONCLUSIONS: Although Chitosan extracted from white leg shrimp in concentration of 1% improved growth indices of common carp, no significant impact were seen in hematological parameters. Therefore, 1% chitosan can be used as a growth stimulant in Common carp.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • common carp
  • growth indices
  • hematological factors
  • Litopenaeus vannamei