تأثیر ضد میکروبی نانو ذرات نقره در شرایط in vivo و in vitro علیه استافیلوکوکوس اورئوس مولد بیماری ورم پستان تحت بالینی

نویسندگان

1 گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،ایران

2 گروه فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد–ایران

3 گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز،شیراز–ایران

4 گروه بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران–ایران

5 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ورم پستان به عنوان یکی از پرهزینه ترین  بیماریهای موجود در گاوهای شیری می‌باشد و موجب کاهش چشمگیری در میزان تولید شیر می‌گردد. این بیماری، یکی از دلایل اصلی استفاده از آنتی بیوتیک در گاو‌های شیری است.به نظر می‌رسد که استافیلوکوکوس اورئوس  پاتوژن اصلـی مـربـوط به شیوع ورم پستان در گله‌های گاو شیری باشد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی و تعیین فعالیت ضدباکتریایی نانوسیلور علیه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ورم پستان‌های تحت بالینی در گاو است.  روش کار:‌MIC‌ با روش رقیق کردن در مایع (براث میکرودایلوشن) و ‌MBC‌ با کشت دادن متوالی باکتری روی مولر هینتون آگار، در غلظتی که هیچ رشد مشخصی ایجاد نشود، تعیین گردیدند.  برای مطالعات ‌in vivo‌، به موش‌های آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ورم پستان‌های تحت بالینی، به مدت 5 روز نانوسیلور با دوز ‌g/mLµ‌25 تزریق شد. نتایج‌‌: نتـایـج نشان داده است، که ‌MIC‌ و MBC‌ نانوسیلور علیه استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از ورم پستان‌های تحت بالینی در گاو، ‌g/mLµ‌5 می‌باشد. به علاوه زمان فعالیت ضد میکروبی نانوسیلور علیه استافیلوکوکوس اورئوس،7 دقیقه بعد از افزودن نانوذرات نقره است. مطالعات ‌in vivo‌ بررسی اخیر، نشان داده است که تزریق ‌g/mLµ‌25 نانوسیلور به مدت 5 روز، به طور کامل موش‌های آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ورم پستان‌های تحت بالینی را درمان کرد.نتیجه گیری نهایی:‌ ‌این نتایج in vitro و in vivo به وضوح نشان می‌دهد که نانوسیلور فعالیت ضد باکتریایی خوبی علیه استافیلوکوکوس اورئوس دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vivo and in vitro antibacterial effects of nanosilver against Staphylococcus aureus isolated from bovine subacute mastitis

نویسندگان [English]

 • Mohsen Rashidi 1
 • Saeed Habibian Dehkordi 2
 • Ayda Karachi 3
 • Elham Shakiba 4
 • Fatemeh Hosseinpour 2
 • Sattar Ostadhadi 5
1 Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran-Iran
2 Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord-Iran
3 Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz-Iran
4 Department of Biochemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
5 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Bovine mastitis is the most costly disease in dairy cows and causes significant decrease in milk production. This disease is one of the main reasons of antibiotic therapy in dairy cows. OBJECTIVES: Staphylococcus aureus is counted as a major pathogen associated with the outbreaks of mastitis in dairy herds. Therefore, the purpose of the present study is to examine the antibacterial activity of nanosilver against Staphylococcus aureus isolated from subacute mastitis in cow. METHODS: The MIC was calculated by a broth microdilution method, and the MBC was measured by subculturing the bacteria from the wells that showed no apparent growth onto Mueller-Hinton agar. For the in vivo experiment of the current investigation we injected 25 µg/mL of nanosilver for 5 days treat mice contaminated with Staphylococcus aureusisolated from subacute mastitis. RESULTS: The results showed that the MIC and MBC of nanosilver for Staphylococcus aureusisolated from subacute mastitis was 5µg/mL. In addition, the results of the present study demonstrated that the time of the antimicrobial action of nanosilver against Staphylococcus aureus is 7 minutes after adding nanoparticles of silver. Also 5 days treatment with 25 of nanosilver treated contaminated mice with Staphylococcus aureus isolated from subacute mastitis. CONCLUSIONS: These in vitro and in vivo results clearly indicate that the nanosilver might have a good antibacterial activity against Staphylococcus aureus.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • bovine mastitis
 • Dairy cow
 • mice
 • nanosilver
 • Staphylococcus aureus