مطالعه ریخت شناسی بافتی روده کوچک در مرغ مروارید(مرغ شاخدار)

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار – ایران

2 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار– ایران

3 گروه آناتومی وجنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه – ایران

چکیده

زمینه مطالعه: طرح حلقه‌های روده‌ای در طبقه بندی پرندگان دارای اهمیت می‌باشد و در بعضی پرندگان بین دو جنس اندازه روده‌ها متفاوت است، در این رابطه تاکنون تحقیقاتی برروی پرندگان خانواده قرقاول مانند مرغ مروارید انجام نشده است. هدف: مطالعه ریخت شناسی بافتی روده کوچک مرغ مروارید. روش کار: 20 عدد مرغ مروارید بالغ نر و ماده انتخاب شد و روده کوچک آنها مورد مطالعه ریخت شناسی قرار گرفت، سپس نمونه بافتی اخذ گردید. نمونه‌ها به روش هماتوکسیلین و ائوزین  ‌(H & E)‌ رنگ آمیزی شدند. نتایج: یافته‌های ماکروسکوپی در اساس، مشابه سایر پرندگان بود با این تفاوت که در مرغ مروارید تهی روده دارای تعداد کمی حلقه است. در یافته‌های میکروسکوپی لایه مخاطی روده کوچک در مرغ مروارید چین‌های مخاطی حلقوی به داخل روده ایجاد نمی کند ولی کرک‌هایی از جنس مخاط به داخل روده برجسته می‌شوند که بافت پوششی آنها از سلول‌های استوانه‌ای ساده همراه با تعداد اندکی سلول جامی تشکیل شده بود. در ایلئوم نیز، تعداد سلول‌های جامی در جهت انتهای ایلئوم تا حدودی کاهش می‌یابد. نتیجه گیری نهایی: روده‌ها در هر دو جنس دارای اندازه و ساختمان مشابه بوده وحلقه‌های روده‌ای مستقیم و کم تعداد است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histomorphological study on small intestine in guinea fowl

نویسندگان [English]

  • Jalil Pourhaji Motab 1
  • Masoud Sargazi 2
  • Seyed rashid Touni 3
  • Seyed Hojat Hosseini 2
1 Department of Veterinary Medicine,Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar-Iran
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar-Iran
3 Depatment of Anatomy and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia, Urmia-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The loop pattern of the small intestine is of considerable importance in categorizing them and the intestine length of the two sex is different. In this respect there is no research performed on pheasant family as guinea fowl. OBJECTIVES: In this research histomorphology of guinea fowl's small intestine was studied. METHODS: For this study 20 adult male and female guinea fowls were selected and their small intestines were studied morphologically. For each guinea Fowl, a tissue sample was obtained and prepared using Haematoxylin and Eosin Stain Kit. RESULTS: Macroscopic results suggest that they are basically much akin to other poultry with this difference that in guinea Fowl there are less loop patterns in Jejunum. From the microscopic point of view, guinea fowl's small intestine mucosa membrane does not include internal Plicae circulars, but there are villi (made of mucus) instead. The outer edge of the villus is formed of simple columnar epithelium with a few Goblet cells. In the Ileum goblet cells are reduced as we reach the end of it. CONCLUTIONS: Intestines in both sex have the same length and structure and loop patterns are straight and few in numbers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • guinea fowl
  • Histomorphology
  • small intestine