ارزیابی اثر عسل بر روی قدرت کشندگی و تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای صفاقی موش BALB/c علیه آسپرجیلوس فومیگاتوس

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی کاربردی، جهاددانشگاهی واحد تهران، تهران– ایران؛ مرکز تحقیقات قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

2 گروه فرآورده‌های بیولوژیک دامی، جهاددانشگاهی واحد تهران، تهران– ایران

3 مرکز تحقیقات قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

4 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فن آوری‌های نوین آمل، آمل– ایران

5 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

6 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

چکیده

زمینـه مـطـالعه: ‌عسل یک ترکیب قندی فوق اشباع دارای خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی می‌باشد. از آنجایی که در سال‌های اخیر بیماریهای قارچی و  نیز مقاومت دارویی افزایش داشته است استفاده از ترکیبات طبیعی با خاصیت تحریک سیستم ایمنی می‌تواند مفید واقع شود. هدف:‌ هدف از این مطالعه ارزیابی اثر سه نوع عسل ایرانی بر قدرت کشندگی و تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای صفاقی در موش ‌BALB/c‌ بود. روش کار:‌ ‌در این مطالعه سه نوع عسل از مناطق مختلف ایران تهیه گردید و در یک دوره 10 روزه به موش خورانده شد. بعد از آن موش‌ها یوتانایز گردیده و ماکروفاژهای صفاقی آنها کشت داده شد. روی این سلول‌ها آزمایش قدرت کشندگی و سنجش تولید نیتریک اکساید انجام گردید. نتایج:‌ ‌این مطالعه نشان داد که عسل قدرت کشندگی ماکروفاژها را افزایش می‌دهد و این افزایش در مقایسه با گروه کنترل معنی‌دار بود (05/0p<‌.) در مورد تولید نیتریک اکساید، نسبت به گروه کنترل در گروه تیمار شده با عسل مناطق شمالی و مرکزی کاهش و در گروه تیمار شده با عسل جنوبی و مخلوط افزایش  مشاهده گردید (05/0p<‌.) در هیچ یک از گروه‌ها تحریک ماکروفاژها با لیپوپلی ساکارید ‌(LPS)‌ افزایش معنی‌داری را در تولید نیتریک اکساید نشان نداد (05/0p<‌.) نتیجه گیری نهایی: عسل دارای خاصیت ضد التهابی بوده و علاوه بر این، می‌تواند با افزایش قدرت کشندگی ماکروفاژها، توانایی آنها را در حذف کنیدی آسپرجیلوس فومیگاتوس‌ ‌افزایش دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of honey on killing power and nitric oxide production in peritoneal macrophage against Aspergillus fumigatus in BALB/c mice

نویسندگان [English]

 • Donya Nikaein 1
 • Ahmad Erfanmanesh 2
 • Hasan Ghorbani Choboghlo 3
 • Hojatollah Shokri 4
 • Zahra Tootian 5
 • Hadi Bagheri 6
 • Alireza Khosravi 3
1 1Applied Microbiology Research Group, Academic Center for Education Culture and Research (ACECR), Tehran Branch, Tehran-Iran; Mycology Research Center, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Veterinary Biological Products Research Group, Academic Center for Education Culture and Research (ACECR), Tehran Branch, Tehran-Iran
3 Mycology Research Center, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
4 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Modern Technologies, Amol-Iran
5 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
6 Aquatic Animals Health & Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: In recent years, immunocompromised patients are at high risk for the development of invasive aspergillosis. Due to the increase of antimicrobial resistance, natural agents with medicinal and immunomodulatory effects has gained more attention. Honey is a natural substance with documented antimicrobial, anti-inflamatory and wound healing effects. Objectives: The purpose of this study was to evaluate the effect of three Iranian kinds of honey on Killing Power and Nitric Oxide Production in Peritoneal Macrophage in BALB/c mice. Methods: Male BALB/c mice were gavaged with three different kinds of honey for a 10-day period. Then the mice were euthanized and their peritoneal macrophages were cultured. Macrophage killing and nitric oxide production was evaluated. Results: Our results showed that honey could significantly increase the killing power of macrophage which was significantly higher than in control group (p<0.05). Nitric oxide production in groups treated by northern and central honey was lower than the control group, whereas in groups treated by southern and mixed honey nitric oxide production was significantly  higher than control group (p<0.05). LPS stimuli had no significant effect on neither macrophage killing nor nitric oxide production (p>0.05). Conclusions: In conclusion, honey could act as an immunomodulator during Aspergillus fumigatus infections.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aspergillus fumigatus
 • honey
 • macrophage
 • macrophage killing
 • nitric oxide